Socialvård

Socialvård

Valvira är den riksomfattande tillstånds- och tillsynsmyndigheten för socialvården. Valvira beviljar verksamhetstillstånd för privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster när de fungerar inom flera än ett regionförvaltningsverks område.

Serviceproducenter som verkar inom ett regionförvaltningsverks område får sitt tillstånd av regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverken styr och övervakar socialservicen inom sina respektive områden. Även kommunerna övervakar aktörer som producerar socialservice inom deras område. Valviras uppgift är att styra regionförvaltningsverken så att tillståndsförvaltningen, styrningen och tillsynen inom socialvården är så enhetliga som möjligt i hela landet.

Valvira och regionförvaltningsverken bedriver den planmässiga tillsynen över kommuner och verksamhetsenheter såsom den beskrivs i tillsynsprogrammet och enligt en gemensamt avtalad arbetsfördelning.

Klagomål som gäller socialvården behandlas i första hand av regionförvaltningsverken. Valvira behandlar klagomål som gäller principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden, eller när klagomålet hänför sig till ett tillsynsärende inom hälso- och sjukvården som är under behandlig vid Valvira.

På dessa sidor ges information om tillsynen över socialvården och tillståndsärenden som gäller privat socialservice.

Se även

Valvira är medlem i European Social Network (ESN). ESN är ett nätverk för socialledningen i Europa.

ESN logo

Tillhandahållande av socialvård

Kontakt

Avdelningen Privata tillstånd och tillsyn över socialvården

Koukkari Esa
Direktör
tfn 0295 209 328

Heikkinen Eine
Enhetschef, socialråd
tfn 0295 209 323

Tillsyn över socialvården

Uusitalo Elina

Överinspektör, ansvarig person i tillsynsärenden som gäller socialvården
tfn 0295 209 334
(äldreomsorg, omsorger om utvecklingsstörda, handikapptjänster, utkomststöd, klientens ställning och rättigheter)

Autti Lilli
Överinspektör
tfn 0295 209 605
(mentalvård och missbrukarvård, socialombudsmannaverksamhet, utkomststöd)

Husso Riitta
Jurist
tfn 0295 209 324
(juridiska frågor i tillsynsärenden, egenkontroll)

Keskihannu Irene
Jurist
tfn 0295 209 346
(juridiska frågor i tillsynsärenden)

Malviniemi Minna
Överinspektör
tfn 0295 209 611
(barnskydd, adoptionsnämndens sekreterare)

Kontio Katri-Helena
Avdelningssekreterare
tfn 0295 209 327

Ojaniemi Pekka
Överinspektör
tfn 0295 209 355
(socialvårdens yrkesutövningslag, tillsynsärenden)

Raassina Marita
Överinspektör
tfn 0295 209 333
(barnskydd, vårdnad om barn och umgängesrätt, utkomststöd)

Tillståndsärenden inom privat socialservice

Tulkki Anssi
Överinspektör
tfn 0295 209 347  
(handledning och rådgivning i samband med tillstånd, beredning av tillståndsärenden)

Iinatti Minna
Avdelningssekreterare
tfn 0295 209 343
(handledning och rådgivning i samband med tillstånd, tillståndsansökningarnas behandlingsskede, registerutdrag, verksamhetsberättelser, fakturering)

Saramaa Mari
Överinspektör
tfn 0295 209 342
(handledning och rådgivning i samband med tillstånd, beredning av tillståndsärenden)

Karjalainen Maarit
Jurist
tfn 0295 209 326
(juridiska frågor i tillsynsärenden)

E-post: fornamn.efternamn@valvira.fi
Fax: 0295 209 702 (Helsinki), 0295 209 704 (Rovaniemi)