Miljö och hälsa

Miljö och hälsa

Sanitära olägenheter i livsmiljön identifieras, förebyggs och undanröjs för att trygga människorna en sund livsmiljö. Miljöhälsa inbegriper sådana hälso- och sjukdomsaspekter som påverkas av miljöfaktorer. Med miljöhälsa avses också den teori och de praktiska åtgärder som används för att bedöma och kontrollera faktorer i miljön som påverkar hälsan.  

Valvira styr på nationell nivå verkställandet av hälsoskyddet och tobakslagen som en del av miljö- och hälsoskyddet. Befolkningens hälsa skyddas genom att Valvira dels övervakar och undersöker skadliga hälsoeffekter som orsakas av hushålls- och badvatten, boende, gemensamma utrymmen och avfall, dels påverkar användningen av områden på ett sätt som förebygger sanitära olägenheter.

Tobakstillsyn utövas i strävan efter att förebygga att människor börjar använda tobaksprodukter, bidra till att människor slutar använda tobaksprodukter och skydda befolkningen mot exponering för tobaksrök. Målet är i sista hand att användningen av tobaksprodukter ska upphöra. Mer information om tobakstillsynen finns under rubriken Tobak (valvira.fi).

Valvira övervakar den slutna användningen av genetiskt modifierade organismer och hälsoeffekterna av öppen användning av sådana organismer. Med sluten användning av genetiskt modifierade organismer avses användning av genteknik i stängda utrymmen, såsom laboratorier och växthus. Genetiskt modifierade organismer används också i forsknings- och utvecklingsexperiment och i produkter, och då talar man om öppen användning av genteknik.

Kontakt

Frågor om hälsoskydd: tesu[at]valvira.fi

Kimmo Ilonen
miljö- och hälsoskyddsråd
utvecklingsprojekt inom miljö- och hälsoskyddet, styrning enligt hälsoskyddslagen
tfn 0295 209 110
fornamn.efternamn@valvira.fi

Silja Särkijärvi
överinspektör
styrning enligt hälsoskyddslagen 
tfn 0295 209 452
fornamn.efternamn@valvira.fi

Jaana Kilponen
överinspektör
hushållsvatten, vattenarbetskort, styrning enligt hälsoskyddslagen
tfn 0295 209 621
fornamn.efternamn@valvira.fi

Ari Markkanen
överinspektör
utvecklingsprojekt och datasystem inom miljö- och hälsoskyddet
tfn 0295 209 523
fornamn.efternamn@valvira.fi

Heli Laasonen
överinspektör
badvatten, bassängvatten, vattenarbetskort, laboratorier, styrning enligt hälsoskyddslagen
tfn 0295 209 631
fornamn.efternamn@valvira.fi

Pertti Metiäinen
överinspektör
boendehälsa
tfn 0295 209 612
fornamn.efternamn@valvira.fi