Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Yrkesrättigheter behändigt via Valviras elektroniska ärendehantering

Yrkesrättigheter behändigt via Valviras elektroniska ärendehantering

24.11.2020 10:40 / Nyhet

De flesta som avlagt yrkesinriktad examen, yrkeshögskoleexamen eller universitetsexamen inom social- och hälsovårdsbranschen kan ansöka om yrkesrättigheter via Valviras elektroniska ärendehantering. E-tjänsten kan användas när uppgifterna om avlagd examen har införts i högskolornas riksomfattande datalager VIRTA eller datalagret för yrkesinriktade examina KOSKI.

Behandlingen av ansökan om rätt att utöva yrke eller använda yrkesbeteckning sker behändigt från början till slut i Valviras e-tjänst utan att handlingar behöver bifogas separat.

Även läroanstalter ombeds att hänvisa de utexaminerade yrkesutbildade personerna att använda Valviras e-tjänst.

Om det inte är möjligt att ansöka elektroniskt kan ansökan lämnas in per post.

Ansvaret för ansökan om registrering av yrkesrättighet eller yrkesbeteckning ligger hos de utexaminerade

Ansvaret för att ansöka om registrering av yrkesbeteckningen har övergått till dem som utexamineras. De kan ansöka om yrkesrättighet omedelbart efter utexamineringen.

En del läroanstalter har tidigare skickat in examensuppgifterna för dem som avlagt examen inom social- och hälsovårdsbranschen på s.k. gemensamma listor. Behandlingen av gemensamma listor har upphört sommaren 2020.

Valvira rekommenderar att de som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen samtidigt ansöker om registrering via e-tjänsten i både Terhikki- och Suosikki-registren. Registrering i båda registren kan gynna möjligheterna till sysselsättning.

Ansökningarna som anländer till Valvira behandlas och faktureras som enskilda ansökningar. Information om behandlngsavgifterna finns på Valviras webbplats.

Läs mer:

Ansökningsanvisningar för elektronisk ärendehantering (valvira.fi)

Ansökningsanvisning för personer som utbildats i Finland (valvira.fi)

Anvisningar till närvårdare om elektronisk ärendehantering (valvira.fi)

Mer information:

Jenni Kangas, enhetschef
tfn 0295 209 532
fornamn.efternamn(at)valvira.fi