Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården som anskaffats i de nordiska länderna erkänns i fortsättningen enligt yrkeskvalifikationsdirektivet

Yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården som anskaffats i de nordiska länderna erkänns i fortsättningen enligt yrkeskvalifikationsdirektivet

3.2.2020 09:15 / Nyhet

De nordiska länderna har infört ändringar i överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer. Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2020. Ändringarna i avtalet eliminerar överlappningen med EU:s direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer. I fortsättningen tillämpar den nordiska arbetsmarknaden de system för erkännande som anges i yrkeskvalifikationsdirektivet.

En överenskommelse har varit i kraft sedan år 1994 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer (s.k. Arjeplogavtalet). Överenskommelsen har gällt 22 yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt veterinärer. Överenskommelsen har innehållit bestämmelser om ömsesidigt erkännande av rätten att utöva dessa yrken och om utbyte av tillsynsinformation mellan de nordiska länderna. Överenskommelsen har tillämpats på medborgare i de fördragsslutande staterna.

I fortsättningen tillämpas systemet för erkännande enligt yrkeskvalifikationsdirektivet på de yrken som avses i överenskommelsen. Avtalet om ändring av överenskommelsen innefattar dock fortfarande preciserande bestämmelser om utbyte av tillsynsinformation mellan de nordiska länderna om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. I och med ändringsavtalet kommer det ömsesidiga erkännandet av även omfatta vissa yrken inom hälso- och sjukvården för vilka utbildning ges på Grönland och Färöarna.

En del yrken som ingår i överenskommelsen (läkare, tandläkare, provisor, sjukskötare och barnmorska) omfattas av systemet för automatiskt erkännande, vilket innebär att yrkeskvalifikationer som förvärvats i en annan medlemsstat erkänns automatiskt, om sökanden har ett sådant bevis på formella kvalifikationer som avses i yrkeskvalifikationsdirektivet.

I fråga om övriga yrken tillämpas den generella ordningen för erkännande. Enligt den generella ordningen för erkännande jämförs sökandens utbildning med motsvarande utbildning i Finland. Det kan krävas att sökanden genomgår ett lämplighetsprov eller slutför en anpassningsperiod som inte överskrider tre år, om innehållet i sökandens utbildning är väsentligt annorlunda än innehållet i motsvarande nationella utbildning.

Läs mer:

En ändring av överenskommelsen om en gemensam nordisk arbetsmarknad inom hälso- och sjukvården träder i kraft den 1 februari 2020 (SHM:s meddelande 31.1.2020)

Ansökningsanvisningar, utbildad i ett EU/EES-land (Valvira.fi)

Ansökningsanvisningar, utbildad i Norden (Valvira.fi)

Mer information:

Jenni Kangas, enhetschef
tfn 0295 209 532
fornamn.efternamn(at)valvira.fi