Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Visselblåsarlagen har trätt i kraft – hur lagen inverkar på Valvira

Visselblåsarlagen har trätt i kraft – hur lagen inverkar på Valvira

9.1.2023 14:42 / Nyhet

Visselblåsarlagen har trätt i kraft 1.1.2023. Med lagen verkställs Europeiska unionens visselblåsardirektiv, så kallade Whistleblower-direktiv.

Genom lagen kan en anställd, före detta anställd, avtalspartner eller annan motsvarande part i företaget eller hos myndigheten som rapporterar om en överträdelse av EU-rätten få skydd, när hen rapporterar om lagstridig verksamhet. Syftet med lagen är att säkerställa att en person, som i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker eller misstänker verksamhet som strider mot allmänintresse inom de branscher som EU separat fastställt eller inom nationell rätt, kan rapportera om saken på ett säkert sätt. 

Externa rapporter om överträdelser av EU-rätten skickas till justitiekanslersämbetet som vidarebefordrar dem till tillsynsmyndigheter för behandling. Valvira är den behöriga myndigheten för externa rapporter vad gäller tillverkningen, presentationssättet och försäljningen av tobaksprodukter och motsvarande produkter samt vad gäller social- och hälsovården i EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet.

Visselblåsarlagen som nu trädde i kraft förutsätter att Valvira också ska ta i bruk en intern rapporteringskanal. Den interna rapporteringskanalen är avsedd för Valviras nuvarande anställda och före detta anställda, avtalspartner och deras anställda samt sådana personer som befinner sig i en sådan ställning i förhållande till dessa att de kan utsättas för repressalier. För ibruktagandet av rapporteringskanalen har fastställts en övergångsperiod på tre månader, och Valvira meddelar separat om ibruktagandet vid en senare tidpunkt.

Läs mer om rapporteringskanalen på justitiekanslersämbetets webbplats (oikeuskansleri.fi). 

Mer information

Niina Lehtonen, jurist, 0295 209 260, niina.lehtonen(at)valvira.fi