Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Viktigt att socialvårdens dygnet-runt-enheter och kommuner samarbetar med varandra i coronavirusläget

Viktigt att socialvårdens dygnet-runt-enheter och kommuner samarbetar med varandra i coronavirusläget

23.4.2020 14:40 / Nyhet

Det är nödvändigt att kommuner med organiseringsansvaret för social- och hälsovården och de verksamhetsenheter som tillhandahåller vård och omsorg bedriver ett nära samarbete med varandra i coronavirusläget. Vid misstanke om COVID-19-smitta i enheten ska tjänsteproducenten utan dröjsmål kontakta den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Om tjänsteproducentens verksamhetsförutsättningar äventyras på ett sätt som allvarligt riskerar klient- och patientsäkerheten ska det organ som ansvarar för den kommunala socialvården omedelbart informeras om detta. Om en privat producent inte kan fortsätta med verksamheten ska kommunen ha beredskap att på ett ändamålsenligt sätt ordna vården och omsorgen för klienterna.

De lagstadgade kraven som gäller ordnande och produktion av tjänster inom social- och hälsovården är i kraft också under undantagsförhållanden. Social- och hälsovårdsministeriet har 9.4.2020 utfärdat en anvisning till enheter för vård och omsorg dygnet runt om hur de ska agera i rådande undantagsförhållanden. Kommunen ska sörja för och övervaka att man i boendeenheter med dygnet-runt-vård känner till gällande anvisningar och iakttar dem. Klient- och patientsäkerheten ska säkerställas i alla förhållanden.

Kommunernas egenkontroll och tillsynen över tjänsteproducenterna i området är av största vikt i det rådande undantagsläget. Kommunen ska styra sina egna tjänster och privata köpta tjänster i den svåra situationen. På det sättet kan tjänsterna tryggas med hänsyn till klient- och patientsäkerheten. Redan när misstanke finns om ett sjukdomsfall ska man snabbt göra ett ingripande och genom ändamålsenliga åtgärder säkerställa klient- och patientsäkerheten. Det är viktigt att man aktivt följer upp situationsbilden och bedömer behovet av fortsatta åtgärder. Vården och omsorgen ska säkerställas också i coronavirusläget. Det kommunala organet ska omedelbart informera regionförvaltningsverket om uppdagade brister och missförhållanden.

Tillsynsmyndigheterna styr, stöder och säkerställer aktörernas egenkontroll. I undantagsförhållandena fokuserar myndigheterna på att övervaka de omständigheter som är väsentliga för helhetssituationen. För att coronasituationen ska kunna hanteras är det av största vikt att olika aktörer bedriver ett nära och välfungerande samarbete med varandra.

Läs mer:

Vårdhemmens egenkontroll central också under coronaepidemin, regionförvaltningsverken och Valvira utreder eventuella försummelser (valvira.fi)

Social- och hälsovårdsministeriet har gett anvisningar till verksamhetsenheter för heldygnsvård i coronavirusläget (stm.fi)

Klient- och patientsäkerheten måste säkerställas också under undantagsförhållanden (valvira.fi)

Mer information på Valvira:

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionförvaltningsverken:

Hanna Toiviainen, direktör
tfn 0295 017 680
fornamn.efternamn(at)avi.fi