Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Viktigt att säkerställa välbefinnandet hos äldre inom heldygnsomsorgen och undvika ogrundade begränsningar

Viktigt att säkerställa välbefinnandet hos äldre inom heldygnsomsorgen och undvika ogrundade begränsningar

20.5.2020 13:00 / Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har 15.5.2020 publicerat en anvisning om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt. Valvira och regionförvaltningsverket framhåller vikten av att iaktta anvisningarna i syfte att säkerställa klient- och patientsäkerheten i undantagsförhållanden. Enligt SHM:s anvisning av 15.5.2020 ska äldre klienters välbefinnande tryggas inom heldygnsomsorgen, och samtidigt ska ogrundade begräsningar undvikas.

Syftet med gällande begränsningar är fortfarande att på ett effektivt sätt skydda befolkningen mot smittspridning och samtidigt identifiera kravet på att respektera människors grundläggande fri- och rättigheter, trygga deras funktionsförmåga och möta deras sociala och ekonomiska behov. 

Vid socialvårdens verksamhetsenheter med heldygnsvård för äldre finns det trots undantagsförhållandena många möjligheter att utveckla den service som klienterna behöver för att bevara sin funktionsförmåga och upprätthålla sitt välbefinnande. Klienterna ska också ha möjlighet att bevara sina externa sociala kontakter med närstående och anhöriga. Detta förutsätter olika lösningar som kan utvecklas i samarbete mellan klienter, anhöriga och vårdpersonalen. 

Möten mellan klienter och deras närstående bör möjliggöras genom att skapa olika sätt att hålla kontakt med beaktande av klienternas funktionsförmåga och individuella behov. Goda metoder är till exempel virtuella möten i form av videokonferens eller skyddade mötesplatser/rum i anslutning till äldreboendet samt möten utomhus med säkerhetsavstånd enligt SHM:s anvisningar. Avvikelser från det s.k. besöksförbudet kan göras vid enheten utgående från enskild prövning och individspecifik planering. När det gäller vård i livets slutskede ska SHM:s och Valviras instruktioner beaktas. 

Nödvändig begränsning under coronaepidemin ska ordnas på ett mänskligt sätt och med respekt för den äldres rättigheter 

Valvira och regionförvaltningsverket framhåller att åtgärderna för att begränsa rörlighet och kontakter inte har vidtagits på lösa grunder. Det är viktigt att förebygga coronavirus-spridning bland äldre, i riskgrupper och till personalen. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012 äldreomsorgslagen) innehåller inga bestämmelser om åtgärder för att begränsa självbestämmanderätten eller särskilda bestämmelser för undantagsförhållanden. Under normala förhållanden tillgrips begränsande åtgärder inom social- och hälsovården utan stöd av specifika lagbestämmelser i sådana situationer där det gäller att trygga patientens eller klientens rätt till nödvändig omsorg och där lindrigare metoder inte finns att tillgå eller de är otillräckliga för att garantera personens hälsa och säkerhet. Förfarandet ska vara detsamma också under undantagsförhållanden: begränsande åtgärder förutsätter individuell prövning, och sådana kan endast vidtas med beslut av läkare. Åtgärderna ska diskuteras med den avsedda personen eller med dennes företrädare. 

Beslut om karantän och isolering som begränsar de grundläggande fri- och rättigheterna i samband med exponering för coronavirus eller coronasmitta fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar av den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar. När begränsande åtgärder tillgrips ska man tillgodose klientens grundläggande behov och behovet av god omsorg samt säkerställa en tillräcklig uppföljning av klientens hälsotillstånd och funktionsförmåga – med hänsyn till den avsedda personernas sårbara ställning och kognitiva begränsningar. När man fattar beslut om att vidta begränsande åtgärder ska patienten bedömas och vården planeras på ett mångprofessionellt sätt tillsammans med en läkare som känner till patienten. Alla som deltar i vården har till uppgift att följa upp patientens tillstånd och säkerställa bästa möjliga vård och behandling. 

Sätt att upprätthålla välbefinnandet och funktionsförmågan

De boendes välbefinnande och funktionsförmåga bör kunna upprätthållas vid enheten genom olika rutiner: utevistelse, gårdsevenemang, måltider, kultur- och konstupplevelser och stimulerande aktiviteter i små grupper. I verksamheten ska man dock noggrant tillgripa skyddsåtgärder och hålla adekvata säkerhetsavstånd enligt de anvisningar som meddelats. Goda praktiska tips finns till exempel på Innokyläs webbplats. 

Verksamhetsenheterna ska stödja och säkra klienternas kontakter med närstående och anhöriga, men samtidigt skydda dem mot smitta enligt de anvisningar som SHM utfärdat om skyddsåtgärder. Kommunen har ansvaret för att ordna tillräckliga social- och hälsovårdstjänster och se till att aktörer inom socialvården och hälso- och sjukvården samarbetar med varandra.

Mer information:

Valvira:

Elina Uusitalo, överinspektör
tfn 0295 209 334
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Regionförvaltningsverken:

Kirsi Laitinen, överinspektör
tfn 0295 016 821
fornamn.efternamn(at)avi.fi 

Läs mer:

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning till kommuner och tjänsteproducenter om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt 15.5.2020 

SHM:s beslut om vidtagande av styråtgärder inom socialvården i enlighet med 86 § i beredskapslagen: skydd av klienter inom socialvården mot coronavirussjukdomen (covid-19) (13.5.2020) 

Ikääntyneet – ohjeita yli 70-vuotiaille (THL) (19.5.2020) (Anvisningar till personer över 70 år) (på finska)

Vård i livets slutskede 

Viktigt att socialvårdens dygnet-runt-enheter och kommuner samarbetar med varandra i coronavirusläget 

Innokylä (på finska) 

Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä (Bekämp-ning av coronavirussmitta inom långtidsvården) (på finska)