Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Vidtagandet av begränsningsåtgärder vid enheter med heldygnsomsorg inom omsorgen om personer med utvecklingsstörning kräver expertteam

Vidtagandet av begränsningsåtgärder vid enheter med heldygnsomsorg inom omsorgen om personer med utvecklingsstörning kräver expertteam

13.8.2021 12:50 / Nyhet

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda förutsätter att ett expertteam finns tillgängligt vid vidtagandet av begränsningsåtgärder i enheter med heldygnsomsorg för personer med utvecklingsstörning. Enligt Valviras utredningar och tillsynsobservationer finns det dock brister i organiseringen, sammansättningen, rollen och uppgifter som gäller expertteam.

Expertteamet har till uppgift att bedöma och följa upp vidtagandet av begränsningsåtgärder och främja självbestämmanderätten och förutsättningarna att klara sig på egen hand för klienter inom omsorgen om personer med utvecklingsstörning för att klienternas rätt till god vård och omsorg ska förverkligas. Teamet ska ha tillräcklig sakkunskap för att genomföra och följa krävande vård och omsorg, vilket i praktiken innebär att åtminstone en läkare, en psykolog och en socialarbetare ska ingå i teamet. Dessutom kan det i teamet finnas övriga yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Verksamhetsenheten behöver inte anställa ett expertteam som egen arbetskraft, utan medlemmarna i teamet kan skaffas som en köpt tjänst eller så kan teamet vara gemensamt för flera enheter. Det väsentliga är att expertteamet känner klienterna och enhetens verksamhet för att kunna tillhandahålla den experthjälp som behövs. Teamet kan inte endast vara ett konsulterande team, utan det ska planenligt och regelbundet följa upp och bedöma vidtagandet av begränsningsåtgärder, delta i planeringen av åtgärder för förebyggande av begränsningsåtgärder och för att hitta andra metoder än metoder avsedda för begränsning.  Expertteamet fattar inte beslut om begränsningsåtgärder. Expertteamets verksamhet och medlemmar ska antecknas i enhetens plan för egenkontroll.

Serviceproducenten ansvarar för att anskaffa ett expertteam. Som ansvarig för anordnande av och tillsyn över tjänsterna har kommunen till uppgift säkerställa att det vid verksamhetsenheter där begränsningsåtgärder vidtas finns ett lagenligt expertteam och att bestämmelserna i specialomsorgslagen beaktas även i övrigt inom verksamheten.

 

Mer information:

Sari Vuorilampi, överinspektör, 0295 209 316

Anvisning för organisering av expertteam vid enheter med heldygnsomsorg inom omsorgen om personer med utvecklingsstörning (pdf)

Utredning om förverkligande av självbestämmanderätten i boende- och institutionstjänster inom omsorg om personer med utvecklingsstörning 2019 (på finska) (valvira.fi)

Vidtagandet av begränsningsåtgärder i boendeservice för personer med utvecklingsstörning kräver expertteam (på finska) (valvira.fi)