Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Vid barnskyddstjänsterna i Uleåborgs stad bör uppmärksamhet fästas vid tidsfristerna för barnskyddet samt på egenkontroll

Vid barnskyddstjänsterna i Uleåborgs stad bör uppmärksamhet fästas vid tidsfristerna för barnskyddet samt på egenkontroll

13.11.2017 09:28 / Nyhet

Valvira och Regionförvaltningsverket i Norra Finland gjorde 20.9.2017 ett styrnings- och utvärderingsbesök till barnskyddstjänsterna i Uleåborgs stad. Uleåborgs stads barnskyddstjänster valdes till besöksobjekt inom ramen för Valviras och regionförvaltningsverkens planenliga tillsyn på grund av att tidsfristerna för barnskydd i staden där upprepade gånger hade överskridits.

I verksamhetsenhetens plan för egenkontroll införs metoder för identifiering av risker i tjänsterna samt för tillrättaläggande åtgärder

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) datainsamling (oktober 2016 – mars 2017) inleddes 6,4 % av bedömningarna av barnskyddsbehovet i Uleåborgs stad senare än inom de lagstadgade 7 vardagarna. Över en fjärdedel (26,7 %) av bedömningarna av servicebehov färdigställdes senare än tillåtet, dvs. behandlingen tog över 3 månader.

Valvira har sedan år 2014 bedrivit tillsyn över iakttagandet av tidsfristerna inom barnskyddet. Uleåborgs stad har upprepade gånger fått styrning i saken. Vid tillsynen över att de lagstadgade tidsfristerna iakttas inom socialvården ligger tyngdpunkten vid att säkerställa kommunernas egenkontroll. För varje verksamhetsenhet eller verksamhetshelhet ska en skriftlig plan för egenkontroll uppgöras, genom vilken olika missförhållanden och risker som uppdagas i klientservicen kan identifieras, förebyggas och snabbt rättas till. I egenkontrollplanen ska det till exempel beskrivas på vilket sätt överskridningar av tidsfristerna hindras. Under styrnings- och utvärderingsbesöket observerades brister i barnskyddets plan för egenkontroll bl.a. i fråga om identifieringen av risker.

Åtgärder för tillrättaläggande har vidtagits – tillsynsmyndigheterna fortsätter med uppföljningen

Efter styrnings- och utvärderingsbesöket lämnade Uleåborgs stad en utredning till tillsynsmyndigheterna om de åtgärder som kommer att vidtas för att rätta till situationen och för att säkerställa, att de tidsfrister som anges bl.a. i barnskyddslagen i fortsättningen kommer att följas. Enligt utredningen vidtas bl.a. specialarrangemang inom välfärdstjänsterna, och egenkontrollplanen preciseras. Därtill övervägs en ny organisation för barnskyddstjänsterna och socialtjänsterna för specialgrupper före slutet av år 2017. Tillsynsmyndigheterna fortsätter att aktivt följa situationen.

Tillsynen över tidsfristerna inom barnskyddet är ett av insatsområdena för den planenliga tillsynen över social- och hälsovården, som baserar sig på Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma tillsynsprogram. Valvira och regionförvaltningsverken gör styrnings- och utvärderingsbesök till kommunerna och under besöken diskuteras olika frågor som gäller organiseringen av barnskyddsverksamheten samt verksamhetens kvalitet, arbetsrutiner och samarbete.

Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019

Följ upp verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo17

Mer information på Valvira:

Marita Raassina, överinspektör
tfn 0295 209 333
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på Regionförvaltningsverket i Norra Finland:

Merja Isoaho, överinspektör för socialvården
tfn 0295 017 537
fornamn.efternamn(at)avi.fi