Innehållspresentatör

null Verktyg som samordnar bedömningen av tillräckligheten av personalresurserna inom tjänster för äldre

Verktyg som samordnar bedömningen av tillräckligheten av personalresurserna inom tjänster för äldre

20.5.2019 11:00 / Nyhet

Ett tillräckligt antal anställda för vård och omsorg och god personalstruktur är centrala kvalitetsfaktorer inom serviceboende med heldygnsomsorg för äldre. Valvira och regionförvaltningsverken använder ett gemensamt verktyg för bedömning av personalresurserna i verksamhetsenheter (tabell, bilaga). Tabellen är avsedd att vara vägledande och riktgivande när tillstånds- och tillsynsmyndigheterna bedömer tillräckligheten av vård- och omsorgspersonal, särskilt för boendeenheter med heldygnsomsorg för äldre. Verktyget är ett hjälpmedel i den helhetsinriktade bedömningen av verksamhetsenheterna.

Vid utarbetandet av bedömningsverktyget i tabellformat har man utnyttjat den kunskap som producerats av olika system för mätning av funktionsförmågan. Denna kunskap har sedan ställts i relation till antalet och sammansättningen av anställda i verksamhetsenheten.

Principen för användning av verktyget är att den kunskap som skaffas om funktionsförmågan hos klienter i boendeenheter med heldygnsorg för äldre alltid är vägledande och riktgivande. En bedömning av huruvida antalet anställda, personaldimensioneringen och de anställdas sammansättning är tillräckliga baserar sig alltid på en prövning av helheten i det aktuella fallet. Vid helhetsbedömningen beaktas förutom resultaten av mätningar av klienternas funktionsförmåga även andra faktorer i samband med verksamhetsenheten, till exempel lokaler, antal klienter samt lösningar för organisering av den dagliga verksamheten.

Verktyget hjälper till att bedöma tillräckligheten av vård- och omsorgspersonal och personalsammansättning enligt äldreomsorgslagen och lagen om privat socialservice.

Enligt äldreomsorgslagen ska en verksamhetsenhet ha en personal som till antal, utbildning och uppgiftsstruktur motsvarar antalet äldre personer som tillhandahålls service av verksamhetsenheten och det servicebehov deras funktionsförmåga medför, och som garanterar dem en högkvalitativ service. Om funktionsförmågan hos en äldre person som vårdas i verksamhetsenhetens lokaler har försämrats så mycket att han eller hon behöver omsorg oavsett tid på dygnet, ska det finnas tillräcklig personal på verksamgetsenheten alla tider på dygnet.

Genom bedömningsverktyget eftersträvas samordnad tillsynspraxis

Användningen av bedömningsverktyget samordnar tillsynsmyndigheternas arbete både på regionalförvaltningsverken och hos Valvira. Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna tillämpar samma lagstiftning i tillsynsarbetet, och därför är det viktigt att lagen tillämpas från samma utgångspunkter.

Bedömningsverktyget har utarbetats i samarbete mellan regionförvaltningsverken och Valvira utgående från ett gemensamt behov. Verktyget används i tillsynsarbetet som inriktas både på offentliga och privata tjänster inom äldreomsorgen. I den proaktiva tillsynen används verktyget i samband med behandlingen av tillståndsärenden. I den pågående tillsynen bidrar verktyget till att bedöma tillräckligheten av vård- och omsorgspersonal vid den aktuella tidpunkten.

Bedömningsverktyget tjänar tjänsteproducenternas egenkontroll

Även andra myndigheter, såsom kommuner, kan utnyttja verktyget i sin verksamhet. Kommunerna kan använda det till att bedöma sin egen tjänsteproduktion som en del av egenkontrollen. Kommunerna kan också utnyttja verktyget i sitt tillsynsarbete när de övervakar privata äldreomsorgstjänster som etableras inom kommunens område.

Privata tjänsteproducenter har nytta av bedömningsverktyget när de följer upp servicekvaliteten i sina verksamhetsenheter samt tillräckligheten av vård- och omsorgspersonal. Användningen förutsätter dock att verksamhetsenheterna systematiskt använder olika metoder för att bedöma funktionsförmågan.

När bedömningsverktyget utvecklas ska man naturligtvis beakta de reformer som genomförs i äldreomsorgslagen, den övriga lagstiftningen och kvalitetsrekommendationen för tjänsterna.

Tabell, bilaga:

Äldreomsorgen: vägledande och riktgivande tabell för bedömning av behovet av personalresurser (pdf)

Mer information:

överinspektör Anssi Tulkki
tfn 0295 209 347 eller anssi.tulkki(at)valvira.fi

enhetschef Eine Oinas-Soudunsaari
tfn 0295 209 331 eller eine.oinas-soudunsaari(at)valvira.fi