Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Verksamheten vid vårdhemmet Attendo Marian Kartano Oy Kirkkopuisto i Utajärvi har avbrutits

Verksamheten vid vårdhemmet Attendo Marian Kartano Oy Kirkkopuisto i Utajärvi har avbrutits

1.3.2019 10:05 / Nyhet

Valvira har 28.2.2019 beslutat att med omedelbar verkan avbryta verksamheten vid verksamhetsenheten Attendo Marian Kartano Oy Kirkkopuisto i Utajärvi. Grunden för beslutet är de missförhållanden som observerats av Valvira och regionförvaltningsverket under ett inspektionsbesök som gjorts utan förhandsanmälan samt att missförhållandena inte i tillräcklig grad rättats till inom utsatt tidsfrist.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland mottog i januari 2019 ett meddelande som gällde verksamhetsenheten som tydde på ett allvarligt äventyrande av klientsäkerheten. Valvira och regionförvaltningsverket gjorde 4.2 utan förhandsanmälan ett inspektionsbesök till verksamhetsenheten. Under besöket observerades ett flertal omständigheter som äventyrade klientsäkerheten. Observationerna gällde bland annat otillbörlig läkemedelsbehandling, egenkontroll, uppdatering av klienternas vård- och serviceplaner, ordnande av klienternas hälso- och sjukvårdstjänster, otillräckligt antal anställda i nattskift i relation till klienternas behov, samt personalens arbetsuppgifter.

Tjänsteproducenten fick styrning i saken, och samkommunen Oulunkaaren kuntayhtymä fortsatte tillsynen i syfte att få missförhållandena avhjälpta. Valvira och regionförvaltningsverket gjorde 28.2.2019 ett nytt inspektionsbesök till verksamhetsenheten efter att Valvira kontaktats av samkommunen. Under inspektionsbesöket observerades fortsättningsvis brister som äventyrade klientsäkerheten. Tjänsteproducenten hade inte förmått avhjälpa bristerna med de metoder som egenkontrollen erbjuder och på ett sådant sätt att tillsynsmyndigheten skulle ha kunnat vara säker på att verksamheten är tillbörlig.

Om klientsäkerheten så kräver kan tillståndsmyndigheten förbjuda verksamheten eller bestämma att den ska avbrytas eller omedelbart förbjuda användningen av en verksamhetsenhet, av en del av den eller av en anordning (922/2011, 21 §). På basis av de uppgifter som erhållits anser Valvira att verksamheten vid enheten inte motsvarar det tillstånd som beviljats enligt lagen om privat socialservice och att klientsäkerheten allvarligt äventyras, om verksamheten fortsätter.

Säkerheten och omsorgen för de klienter som bor på verksamhetsenheten har nu ordnats sålunda, att samkommunen Oulunkaaren kuntayhtymä har övertagit verksamheten under sin ledning. Klienterna har inte flyttats annanstans från verksamhetsenheten.

Avbrytandet gäller tills Valvira bestämmer annorlunda. Tillsynen över enheten fortsätter. Tjänsteproducenten har meddelat att den fungerar i ett nära samarbete med myndigheterna för att råda bot på situationen.

Mer information:  

Valvira, överdirektör Markus Henriksson tfn 0295 209 300
Valvira, överinspektör Mervi Tiri tfn 0295 209 341
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, jurist Heli Kajava tfn 0295 017 567
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, chef Hanna Toiviainen tfn 0295 017 680