Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Verksamheten vid Esperi Vårdhem Ulrika har avbrutits

Verksamheten vid Esperi Vårdhem Ulrika har avbrutits

25.1.2019 14:15 / Nyhet

Valvira har åtagit sig att undersöka tillbörligheten av verksamheten vid Esperi Oy:s Vårdhem Ulrika. På grund av tillsynsuppgifter som mottagits av regionförvaltningsverket har Valvira 24.1.2019 beslutat avbryta verksamheten med omedelbar verkan. Regionförvaltningsverket styr och övervakar privata tjänster som produceras inom dess verksamhetsområde, men på grund av ärendets natur har Valvira tagit upp ärendet för egen utredning.

Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland, som övervakar verksamhetsenheten inom området, har under en kort tid mottagit allvarliga uppgifter som direkt hänför sig till klientsäkerheten. På grund av dessa kontakter har Kristinestads kommun och regionförvaltningsverket 22–23.1.2019 gjort ett inspektionsbesök vid verksamhetsenheten.

De observerade missförhållandena gällde bland annat otillräckligt antal vårdpersonal i relation till det bedömda vård- och omsorgsbehovet, bristfällig basvård och -omsorg, tillbörligheten av läkemedelsbehandlingen samt närmaste chefers arbete.

Enligt lagen kan tillståndsmyndigheten förbjuda verksamheten eller bestämma att den ska avbrytas eller omedelbart förbjuda användningen av en verksamhetsenhet, av en del av den eller av en anordning, om klientsäkerheten så kräver (Lagen om privat socialservice (922/2011) 21 §). Enligt de uppgifter som erhållits anser Valvira att verksamheten vid verksamhetsenheten inte motsvarar det tillstånd som beviljats enligt lagen om privat socialservice, och fortsatt verksamhet anses innebära en allvarlig risk för klientsäkerheten.

Avbrytandet gäller till dess att något annat bestäms av Valvira.

Mer information:

jurist Reija Kauppi tfn 0295 209 429

överinspektör Elina Uusitalo tfn 0295 209 334

fornamn.efternamn@valvira.fi