Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Verksamheten på fertilitetskliniker fortsatte på etablerat sätt år 2018

Verksamheten på fertilitetskliniker fortsatte på etablerat sätt år 2018

12.6.2019 08:43 / Nyhet

I slutet av år 2018 fanns det fem privata fertilitetskliniker i Finland och nio kliniker fungerade i den offentliga hälso- och sjukvårdens regi. Sammanlagt erbjöds assisterad befruktning i 20 enheter inom hälso- och sjukvården: privata kliniker tillhandahöll fertilitetsbehandlingar på elva olika verksamhetsställen, och inom den offentliga hälso- och sjukvården gavs behandlingar på landets fem universitetssjukhus samt på fyra centralsjukhus. År 2018 fortsatte fertilitetsklinikerna med sin etablerade verksamhet efter de betydande förändringar som inträffat året innan: år 2017 minskade antalet privata fertilitetskliniker till följd av företagsförvärv.

Fertilitetsklinikerna erbjuder varierande tjänster. Den mest begränsade formen är insemination med egna könsceller och den mest omfattande formen behandlingar med donerade könsceller och embryon samt frysförvaring av äggceller och spermier och embryodiagnostik. Embryodiagnostiska åtgärder utfördes år 2018 endast av ett fåtal kliniker, de flesta av privata sådana.

År 2018 utfördes drygt 2 300 assisterade befruktningar med donerade könsceller och embryon

År 2018 genomfördes totalt 2 300 behandlingar med donerade könsceller och embryon. Över 500 ensamstående kvinnor och kvinnopar fick fertilitetsbehandlingar under året. Vanligen användes donerade spermier (59 %). Donerade äggceller användes i cirka en tredjedel av behandlingarna. Vid 7 procent av behandlingarna kom både äggceller och spermier från donatorer. Därtill gavs några behandlingar med donerade embryon.

År 2018 registrerades drygt 400 nya donatorer av könsceller eller embryon i donationsregistret (Luoteri) som förvaltas av Valvira. Av de nya donatorerna var 60 % donatorer av äggceller. Årligen görs endast några få, högst några tiotal, donationer av embryon.

Figur 1. Donatorer av könsceller enligt donerad könscell

År 2018 skaffades både spermier och äggceller till Finland från utlandet. Av de nya donatorerna var 22 procent utlänningar. Könceller och embryon överlämnades också från Finland till andra länder. Utöver införsel och utförsel överfördes könsceller också mellan de fertilitetskliniker som är etablerade i Finland.

På basis av lagen om assisterad befruktning ska könsceller och embryon förintas när donatorn av cellerna begär det eller när det kommer till tjänstetillhandahållarens kännedom att den som donerat cellerna har avlidit. Oanvända könsceller och embryon kan i stället för förintande med donatorns samtycke överlåtas för forskning. Överlåtelse av könsceller och embryon för forskning är dock fortfarande sällsynt.

Läs mer:

Om assisterad befruktning på Valviras webbplats  

Mer information:

Tarja Vainiola, överinspektör
tfn 0295 209 502
fornamn.efternamn(at)valvira.fi