Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Vem hör oss? Rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården – seminarium på Valvira

Vem hör oss? Rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården – seminarium på Valvira

18.10.2018 11:37 / Nyhet

Valvira och Regionförvaltningsverket i Södra Finland arrangerade 9.10.2018 ett seminarium i Helsingfors om boendetjänster för rehabiligeringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården. Tillställningen var ett led i en serie seminarier som ordnas på olika orter i landet. Det första seminariet hölls i början av oktober i Jyväskylä och det sista ordnas i december i Rovaniemi.

Under seminariet gavs information om tillsynen över boendetjänster, empiriska kunskaper och forskning. Överinspektör Lilli Autti från Valvira presenterade resultaten av de styrnings- och utvärderingsbesök som gjorts av tillsynsmyndigheterna åren 2017 och 2018 till enheter för boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården. Under besöken framgick det bland annat att enheterna har långa avstånd till service och stadscentrum samt bristfälliga transporteringsmöjligheter som hindrar rehabiliteringsklienterna från att delta i verksamhet och fritidssysslor utanför enheten. Under besöken gavs omfattande styrning för enheterna i preciseringen av innehållet i planen för egenkontroll. Besöksmålen valdes ut enligt en riskbedömning (bl.a. tidigare observationer som gjorts i samband med tillsynen) och därför representerar de inte samtliga enheter i Finland.

Seminariedeltagarna var intresserade av de erfarenheter och åsikter som presenterades av erfarenhetsexperten Tomi Kallio, som varit med på styrnings- och utvärderingsbesök vid boendeenheter. Därtill fick deltagarna själva dela med sig av sina åsikter under learning cafe-arbetet som de aktivt medverkade i.

Seminariet riktade sig till chefer och anställda hos privata och offentliga aktörer som producerar och tillhandahåller boendetjänster inom mentalvården och missbrukarvården samt för ledande tjänstemän och förtroendevalda med ansvar för kommunala mentalvårdtjänster och missbrukarvård.

Seminarierna fortsätter i:
Varkaus 24.10.2018
Åbo 30.10.2018
Uleåborg 7.11.2018
Rovaniemi 4.12.2018

Närmare ortsspecifik information om anmälning och program kommer att uppdateras (på finska).

Serien av seminarier under rubriken Rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukarvården utgör en del av det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019.

Du kan följa upp hur tillsynen framskrider år 2018 på Twitter #sotevalo2018.