Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Vårdplaner och DNR-beslut inom långtidsvården samt prehospital akutsjukvård

Vårdplaner och DNR-beslut inom långtidsvården samt prehospital akutsjukvård

3.6.2015 14:48

Valviras anvisning 3/2015

Vårdplaner och DNR-beslut inom långtidsvården samt prehospital akutsjukvård

Vårdplanerna uppgörs inte tillräckligt systematiskt. Då servicestrukturer och vårdpraxis förändras är det allt viktigare att man gör upp så heltäckande vårdplaner som möjligt för långtidspatienter och -klienter på det sätt förutsätts i författningarna. Det är inte möjligt att ordna en helhetsinriktad, individuell och högklassig vård utan en adekvat och uppdaterad vårdplan. Den tryggar en god och systematisk fortsatt vård oberoende av vårdplats, särskilt vid byte av vårdplats. Man ska också i tillräcklig grad se till att vårdplanen kontrolleras och uppdateras. En förutsättning även för att akuta situationer ska kunna skötas på ett tillbörligt sätt är att det finns en uppdaterad vårdplan för alla som vårdas på institution.

Ett DNR-beslut som fattats för en patient gäller endast eventuella återupplivningssituationer och undanröjer inte förpliktelsen att uppgöra en vårdplan för patienten. DNR-beslutet är ett medicinsk beslut som fattas av en läkare och som innebär, att man vid hjärtstillestånd avstår från att återuppliva patienten med elektrisk stimulering eller hjärtmassage. Beslutet får inte påverka den övriga vården av patienten, utan den fortsätter som förut.

I social- och hälsovårdens anstaltsvård och i boendeservice med heldygnsomsorg ska uppmärksamhet fästas vid kvaliteten på den vård och omsorg som patienterna/klienterna ges samt vid att vården är planmässig. Kommunernas och social- och hälsovårdens enheter systematiskt genom egenkontroll bör följa upp uppgörandet av vårdplanerna.

Med denna anvisning upphävs 30.4.2013 anvisningen 5/2013 (dnr 3214/06.00.00.01/2013).