Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Vårdhemmens egenkontroll central också under coronaepidemin, regionförvaltningsverken och Valvira utreder eventuella försummelser

Vårdhemmens egenkontroll central också under coronaepidemin, regionförvaltningsverken och Valvira utreder eventuella försummelser

23.4.2020 08:30 / Nyhet

Coronaviruset har nu också spridit sig till äldreboendena. Smittspridningen och dödsfallen beror dock inte nödvändigtvis på försummelser i vårdhemmens verksamhet. Regionförvaltningsverket och Valvira följer med läget, ger anvisningar till de lokala aktörerna och övervakar för sin del vårdhemmens verksamhet.

De boende på vårdhemmen hör till en riskgrupp som riskerar bli allvarligt sjuka vid eventuell smitta. Att det har inträffat coronaorsakade dödsfall på vårdhemmen innebär inte nödvändigtvis att vårdhemmen inte har följt myndigheternas direktiv eller att det skett andra försummelser i verksamheten. Regionförvaltningsverket och Valvira utreder brister som vi har fått kännedom om och vidtar tillsynsåtgärder vid behov.

Kommunerna har det primära ansvaret för att handleda och övervaka vårdhemmen

Ansvaret för tillsynen under den rådande situationen ligger hos samma aktörer som under normala förhållanden. Tillsynen består av serviceproducentens egenkontroll, den organiseringsansvariga kommunens kontroll och regionförvaltningsverkets och Valviras myndighetstillsyn.

Det ligger på serviceproducenterna att se till att vårdhemmen följer lagstiftningen och myndigheternas direktiv. Kommunerna har det primära ansvaret för tillsynen och handledningen både av sina egna äldreboenden och av de privata enheterna i kommunen.

Regionförvaltningsverket och Valvira kontrollerar enheter där brister har uppdagats. Tillsynen kan inledas på grund av ett klagomål eller en anmälan om missförhållanden. Regionförvaltningsverket och Valvira undersöker i första hand situationen genom att be kommunen och serviceproducenten om utredningar och olika dokument och genom gemensamma diskussioner. Under det rådande coronaläget utförs inspektionsbesök endast efter noga övervägande. Utifrån resultatet av tillsynen ges de som tillhandahåller omsorgstjänsterna i första hand information och vägledning.

Viktigt att följa myndigheternas direktiv också i vårdhemmen

Det är av särskild vikt att följa de direktiv som myndigheterna har utfärdat under epidemin. Alla sätt att bromsa spridningen av viruset är nödvändiga för att förhindra att fler blir smittade. Vårdhemmen bör följa alla de direktiv som social- och hälsovårdsministeriet, THL, det egna sjukvårdsdistriktet och kommunen har utfärdat. Kommunens smittskyddsläkare är en central sakkunnig som kan ge mer detaljerade anvisningar.

Kommunen har till uppgift att säkerställa att de privata och offentliga boendeenheter som är verksamma inom kommunens område har tillräcklig utrustning och tillräckliga anvisningar för att förhindra spridning av smitta. Kommunen är skyldig att ordna tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster för vårdhemmens invånare.

Regionförvaltningsverket och Valvira poängterar vikten av att varje aktör har en fungerande egenkontroll. Inga direktiv är i sig tillräckliga om man inte genom egenkontroll säkerställer och sörjer för klientsäkerheten, en god daglig renhållning och för hygienen.

Regionförvaltningsverket samlar in uppgifter om läget och förmedlar information och direktiv

Under epidemiläget har regionförvaltningsverket en central roll när det gäller att samla in uppgifter om läget och vägleda de lokala aktörerna. Regionförvaltningsverket vägleder för sin del kommunerna i sin region om förhindrandet av smittsamma sjukdomar och förmedlar myndighetsdirektiv särskilt till privata serviceproducenter som inte automatiskt har fått dem. På uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet samlar regionförvaltningsverket varje vecka in uppgifter om läget inom socialvården i kommunerna.

Regionförvaltningsverket samlar inte in uppgifter om antalet coronasmittade eller dödsfall på grund av coronaviruset på vårdhemmen. De läkare som har konstaterat coronasmittan meddelar den till Institutet för hälsa och välfärds register över smittsamma sjukdomar och till kommunens läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.
Valvira sammanställer under pandemin en riksomfattande lägesbild av tillsynen av socialvården.  

Ytterligare information

Vid regionförvaltningsverken:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör för socialvården Sari Husa, tfn 0295 017 361

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för socialvården Pia Sorsa, tfn 0295 016 853 och överinspektör Kirsi Laitinen, tfn 0295 016 821

Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för socialvården Päivi Salminen, tfn 0295 017 367

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överinspektör för socialvården Marjo Henrichson, tfn 0295 018 164

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör för socialvården Emmi Häyrynen, tfn 0295 018 622

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för socialvården, Leena Serpola-Kaivo-oja, tfn 0295 017 290

fornamn.efternamn@rfv.fi

Valvira:

överinspektör Elina Uusitalo, tfn 0295 209 334, fornamn.efternamn@valvira.fi