Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras yttrande om regeringens propositionsutkast med förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster

Valviras yttrande om regeringens propositionsutkast med förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster

3.10.2018 08:36 / Nyhet

Valvira anser det föreslagna utkastet till proposition vara positivt, dock med vissa tillägg och anmärkningar. Den föreslagna lagen är avsedd att upphäva lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). Syftet med den föreslagna lagen är att uppdatera och precisera den föråldrade lagstiftningen om klientavgifter, som har gett upphov till tolkningsproblem. I lagutkastet beaktas integrationen av social- och hälsotjänsterna samt målen för prevention av sjukdomar och sociala problem. Enligt utkastet är målet att stödja klienternas eget ansvarstagande och ett kostnadseffektivt anlitande av olika serviceformer. Ikraftträdandet av den föreslagna lagen är bundet till den tidpunkt då social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen träder i kraft.

I sitt yttrande om förslaget framhåller Valvira att specialgrupper bör beaktas. Möjligheter att anlita tjänster i ett så tidigt stadium som möjligt bör stödjas för kroniskt sjuka, personer med ett stort behov av tjänster, låginkomsttagare, äldre, familjer, unga, barn samt patienter inom mentalvården och missbrukarvården. Också kontinuiteten i vården bör stödjas.

Enligt Valviras åsikt kan lagförslaget betydligt höja den redan höga självriskandelen för hälso- och sjukvårdens tjänster. Bestämmelserna bör enligt Valvira preciseras för att höjningen ska bli måttligare och patientsäkerhetsriskerna minimeras. Valvira ser positivt på att avgiftstaket enligt förslaget ska inkludera fler tjänster än tidigare. För att undvika olika tolkningar och klargöra bestämmelserna föreslår Valvira vissa preciseringar i bestämmelserna om jämnstora avgifter för tjänster bl.a. i fråga om den öppna sjukvården på social- och hälsocentralerna, besök på sjukhusens polikliniker, terapi, tjänster inom prehospital akutsjukvård samt läkarintyg och läkarutlåtanden. Den föreslagna lagen tar upp digitala distanstjänster som en ny serviceform. Definitionen av distanstjänster bör preciseras så att det inte uppstår ojämlika och oskäliga situationer när avgifter tas ut får sådana tjänster.

 

Mer information:

Terhi Sunnari, jurist
tfn 0295 209 433
fornamn.efternamn@valvira.fi