Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras verksamhetsberättelse 2019 har publicerats – äldreomsorgskrisen lyfte fram betydelsen av tillsyn

Valviras verksamhetsberättelse 2019 har publicerats – äldreomsorgskrisen lyfte fram betydelsen av tillsyn

26.2.2020 14:00 / Nyhet

Valviras verksamhetsberättelse 2019 har publicerats. Under året har verksamheten starkt präglats av äldreomsorgskrisen och den avslutade beredningen av vårdreformen. Trots utmaningarna har Valviras verksamhet fortsättningsvis uppvisat god genomslagskraft och goda resultat.

Valviras beslut i januari 2019 om att avbryta verksamheten vid ett vårdhem utlöste en kraftig debatt i offentligheten och ledde till ett ökat antal anmälda missförhållanden och klagomål till tillsynsmyndigheterna, dvs. Valvira och regionförvaltningsverken. Anmälningarna gällde framför allt socialservice. Antalet inledda tillsynsärenden inom socialvården fördubblades (1 056) jämfört med året innan.

”Trots den belastning som orsakades av krisen inom äldreomsorgen uppfyllde Valvira målen för den planenliga tillsynen över social- och hälsovården, och åtgärderna inriktades på de objekt som bäst minskar ojämlikheten, såsom tjänster för äldre och funktionshindrade samt tillgången till icke-brådskande vård”, säger överdirektör Markus Henriksson.

Tillståndsverksamheten var fortsättningsvis livlig. I fjol registrerade Valvira bl.a. 127 nya privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården och 33 168 yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården samt beviljade 20 nya tillverkningstillstånd för alkoholdrycker.

I början av berättelseåret satsade Valvira kraftigt på beredningen av landskaps- och vårdreformen, särskilt på att planera Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova och bygga upp det nya registret över producenter av social- och hälsotjänster, Soteri. Beredningen av reformerna upphörde i mars 2019 i och med att statsminister Sipiläs regering avgick. Efter att Luova-beredningen avslutats inledde Valvira beredningen av en ny strategi för tillstånds- och tillsynsverksamheten. Den nya strategin framhåller den primära betydelsen av aktörernas egenkontroll och publicerades i början av år 2020.

Digitaliseringen av verksamheten fortsätter

Betydelsen av e-tjänster fortsatte att växa: hela 82 % av tillståndsansökningarna för privat social- och hälsovård lämnades in elektroniskt. Den elektroniska ärendehanteringen ökade ytterligare när Valvira införde e-tjänster för sökande som avlagt yrkeshögskoleexamen inom hälso- och sjukvården.

Under berättelseåret startade Valvira också en reform av alkoholnäringsregistret Allu. Det förnyade registret kommer att tas i bruk under år 2021.

”Syftet med reformen är att uppnå besparingar i arbetstid både hos alkoholförvaltningens kunder och hos myndigheterna och att införa elektroniska, transparenta processer”, säger Henriksson.

Tillsynsprogrammen styr tillsynsmyndigheternas arbete

Under hösten publicerades riksomfattande tillsynsprogram för alkoholförvaltningen, miljö- och hälsoskyddet, hälsoskyddet och tobakslagen, och ett riksomfattande tillsynsprogram för småbarnspedagogiken utgavs i december. I samtliga program framhålls det viktigaste strategiska insatsområdet för tillsynen, dvs. en effektiv egenkontroll hos aktörerna.

Tillsammans med regionförvaltningsverken har Valvira berett ett nytt riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården. Målet för tillsynsprogramperioden (2020–2023) är att stärka kommunernas roll som primär övervakare av sina tjänster. År 2020 kommer den planenliga tillsynen att fokusera på tjänster för äldre, vård utom hemmet inom barnskyddet samt tillgången till primärvård.

Den systematiska tillsynen som baserar sig på tillsynsprogrammet och den reaktiva tillsynen kompletterar varandra: året 2019 som präglades av krisen inom äldreomsorgen visade tydligt att tillsyn behövs.

”Trots att även positiva signaler under den senaste tiden hörts från vård- och omsorgstjänsterna är situationen inte över. Uppföljning och vid behov även kraftiga tillsynsåtgärder behövs också i fortsättningen”, konstaterar Henriksson.

”Effektiv tillsyn kräver långsiktigt arbete.”

Läs mer:

Valviras verksamhetsberättelse 2019 (pdf) (på finska)

Mer information

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300

fornamn.efternamn(at)valvira.fi