Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras verksamhetsberättelse 2017 har publicerats– fortsatt satsning på egenkontrollen

Valviras verksamhetsberättelse 2017 har publicerats– fortsatt satsning på egenkontrollen

23.2.2018 12:53 / Meddelande

Valvira har publicerat sin verksamhetsberättelse för år 2017. Under året avgjordes bl.a. över 1 000 tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården och tillsynsnämnden fattade 158 beslut som gällde yrkesutövningen av yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården. Sammanlagt beviljades närmare 22 000 yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården rätt att utöva yrke och därtill infördes över 37 000 yrkesutbildade personer inom socialvården i Suosikki-registret. Valvira mottog och behandlade över 3 600 anmälningar om risksituationer som gällde produkter och utrustning för hälso- och sjukvård. Vidare registrerades 73 nya privata tjänsteproducenter för social- och hälsovård och avgjordes över 100 tillsynsärenden inom socialvården. Valviras sakkunniga beviljade 200 nya alkoholtillstånd, företog 146 inspektioner hos innehavare av alkoholtillstånd, behandlade 71 ärenden som gällde tobaksreklam, 153 ärenden som gällde alkoholreklam samt fattade 189 beslut om adoption.

–    Valvira uppvisade fortsatt hög effektivitet och goda resultat trots utmanande förhållanden, säger överdirektör Markus Henriksson.

–    Valviras arbetsmängd fortsatte att öka. Många lagreformer bidrog till vår arbetsbörda, till exempel de nya EU-förordningarna om medicintekniska produkter som trädde i kraft samt beredningen av totalreformen av alkohollagstiftningen. Tillståndsverksamheten var också livlig: vi registrerade betydligt fler yrkesutbildade personer inom socialvården än beräknat. Antalet registrerade tjänsteproducenter inom social- och hälsovården ökade med 40 % från året innan. Verkställighetsprojektet för Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet Luova har krävt en hel del resurser.

Valvira kompletterade sin strategi genom att publicera sitt servicelöfte: enligt servicelöftet utvidgar Valvira sina e-tjänster och underlättar ärendehanteringen med verket, utvecklar sitt arbete med kunden i fokus och prioriterar alltid ärenden som innefattar ett allvarligt hot mot patient- och klientsäkerhet eller trygg levnadsmiljö.

–    Valvira tar upp ärenden för behandling endast efter noggrant övervägande och en genomgång av klient- och patientsäkerhetsrisken. En betydande del ärenden behandlas mest effektivt av verksamhetsenheterna själva med de metoder som egenkontrollen erbjuder. Vi har satsat mycket bl.a. på att styra verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården i frågor som gäller det praktiska genomförandet av egenkontrollen.

Att främja och stärka egenkontrollen är ett genomgående tema i all tillstånds- och tillsynsverksamhet hos Valvira, både i fråga om den reaktiva och planenliga tillsynen och i den vägledning och styrning som ges i tillstånds- och tillsynsärenden.

Under berättelseåret har Valvira utvidgat sina e-tjänster till att omfatta ärendehanteringen med privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården.

–    Vi har också startat ett registerprojekt som har en central roll i hela social- och hälsovårdsreformen: det nya Soteri-registret kommer i framtiden att innehålla uppgifter både om privata och offentliga aktörer inom social- och hälsovården. Dataunderlaget i registret är viktigt också med tanke på kundens valfrihet.

Läs mer: Valviras verksamhetsberättelse 2017 (pdf) (på finska)

Mer information

Markus Henriksson, överdirektör
Tfn 0295 209 300
fornamn.efternamn (at)valvira.fi