Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras utlåtande om totalrevideringen av biobankslagen

Valviras utlåtande om totalrevideringen av biobankslagen

17.5.2018 14:42 / Nyhet

Valvira ställer sig i huvudsak positivt till social- och hälsovårdsministeriets utkast till regeringens proposition med förslag till en totalrevidering av biobankslagen (668/2012). I den föreslagna lagen uppdateras lagstiftningen om biobanker till att motsvara kraven i EU:s dataskyddsförordning. Avsikten har varit att skriva biobankslagen så att den överensstämmer med propositionen till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården https://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2017/20170159.pdf (RP 159/2017) vars syfte är att främja utvecklingen av lagstiftningen som reglerar forsknings- och utvecklingsverksamheten inom hälsoområdet så att den bildar en logisk helhet. Lagen är ägnad att undanröja sådana bestämmelser som överlappar dataskyddsförordningen, förtydliga ansvarsfördelningen och behandlingsgrunderna för personuppgifter samt att revidera förfarandet för användningstillstånd för biobankernas innehåll.

Enligt utkastet till proposition ansvarar Valvira fortfarande för den allmänna styrningen och övervakningen av den verksamhet varom föreskrivs i biobankslagen, och Dataombudsmannens byrå fungerar också i fortsättningen som den andra tillsynsmyndigheten. Valvira framhåller i sitt utlåtande att de övervakande myndigheternas behörighet ytterligare bör klargöras i propositionen. Uppgifter som på ett väsentligt sätt hänför sig till behandling av personuppgifter hör till dataombudsmannens behörighet, medan Valviras uppgifter i huvudsak inriktar sig på att förvalta biobanksregistret och svara för den allmänna övervakningen av verksamhetens lagenlighet.

Valvira föreslår i sitt utlåtande också en ny bestämmelse i biobankslagen, enligt vilken biobankerna bör vara skyldiga att årligen lämna in en verksamhetsberättelse till de övervakande myndigheterna. Detta skulle hjälpa myndigheterna att inrikta övervakningen bättre och hålla dem a jour med verksamheten. Dessutom föreslår Valvira i sitt utlåtande att en övergångsbestämmelse införs som säkrar verksamhetens kontinuitet i redan registrerade biobanker och ålägger biobankerna att till biobanksregistret lämna in de uppgifter som förutsätts av lagändringen.

Läs mer: Valviras utlåtande om totalrevideringen av biobankslagen och Specificerade frågor i begäran om utlåtande (på finska)

Mer information:
Riina Laitiainen, jurist
tfn 0295 209 618
fornamn.efternamn@valvira.fi