Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande

Valviras utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande

21.5.2018 10:22 / Nyhet

Valvira anser det vara motiverat och ändamålsenligt att studerandehälsovården utvidgas till att gälla yrkeshögskolestuderande. Regeringens proposition (1856/2018) gynnas av dess syfte att trygga välfungerande och likvärdiga studerandehälsovårdstjänster för både universitets- och yrkeshögskolestuderande samt den långa erfarenhet som Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har som en organisation med specialisering i studerandehälsovård.

Valvira anser den föreslagna ändringen vara positiv också till den del syftet är att stödja de studerandes studieförmåga och förhindra att den studerande avbryter sina studier. Enligt propositionen har hanteringen av mentalvårds- och missbrukartjänsterna erkänts vara det område inom studerandehälsovården som är i störst behov av förbättringar. Valvira konstaterar därför att uppmärksamhet bör fästas vid att man inom varje landskap på ett enhetligt sätt avtalar om vårdkedjor på så sätt, att de studerande som lider av svårartade psykiska störningar har möjlighet att anlita de psykiatriska tjänster som tillhandahålls av landskapet. Man bör också på enhetliga grunder erbjuda tillgång till psykoterapi för studerande antingen på försorg av SHVS, landskapet eller som tjänster som anordnas av FPA. Valvira konstaterar att mentalvårdstjänster för studerande bör koordineras på ett välorganiserat och systematiskt sätt.

Valvira anser det vara viktigt att de tillsynsobjekt som tas med i Regionförvaltningsverkets och Valviras gemensamma tillsynsprogram för social- och hälsovården bereds av regionförvaltningsverken och Valvira utgående från en omsorgsfull riskbedömning.

Läs mer: Valviras utlåtande (på finska)

Mer information:

Henna Wiiala-Keskinen, jurist
tfn 0295 209 409
fornamn.efternamn@valvira.fi