Tillbaka till föregående sida

Valviras utlåtande om regeringens proposition med förslag till klient- och patientlag och till vissa lagar som har samband med den

Valviras utlåtande om regeringens proposition med förslag till klient- och patientlag och till vissa lagar som har samband med den

3.10.2018 08:16 / Nyhet

Valvira anser propositionen till en reform av klient- och patientlagen vara nödvändig och värd att understöda. I propositionen föreslås en noggrann reglering av begränsningsåtgärder inom social- och hälsovården. Den föreslagna lagreformen stärker klienternas och patienternas självbestämmanderätt och förbättrar deras rättsskydd samt deras grundläggande fri- och rättigheter. I lagen föreslås även förbättringar i de yrkesutbildade personernas rättsskydd. Syftet med den föreslagna lagen är att stärka klienternas och patienternas självbestämmanderätt, förebygga användning av begränsningsåtgärder samt att nödvändiga begränsande åtgärder ska genomföras på ett säkert sätt.

Valvira anser emellertid att lagförslaget i sin nuvarande form är svårbegripligt, och att den som helhet är rätt svår att tillämpa på ett sådant sätt att dess mål och syfte kan uppnås. I lagförslaget föreskrivs omfattande skyldigheter för social- och hälsovårdens serviceenheter och personal i fråga om registrering, inhämtande och utlämnande av information samt höranden. De föreslagna nya arbetsuppgifterna kommer att vara en utmaning bl.a. för personalresurser, personalutbildning, verksamhetsstyrning och för genomförandet av myndighetstillsynen. Personalen inom social- och hälsovården kommer att behöva en omfattande, noggrant planerad och genomförd utbildning och styrning för att skyldigheterna enligt den nya lagen ska kunna fullgöras på ett ändamålsenligt sätt.

Den föreslagna lagen innehåller även en ny uppgift för Valvira att bevilja tillstånd för socialvårdens institutioner som tillhandahåller vård och omsorg oberoende av vilja. Valvira ser positivt på propositionen, men konstaterar att denna uppgift kräver motsvarande resurser.

Valvira anser att det föreslagna tidsschemat för ikraftträdande av lagen år 2020 är för snävt med beaktande av dess konsekvenser på den verksamhet som bedrivs av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården samt av tillsynsmyndigheter och andra myndigheter.

Mer information:

Elina Uusitalo, överinspektör
Tfn 0295 209 334
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

 

Dela denna sida