Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Valviras utlåtande om regeringens proposition med förslag till genomlag

Valviras utlåtande om regeringens proposition med förslag till genomlag

8.8.2018 11:34 / Nyhet

Valvira ställer sig positivt till social- och hälsovårdsministeriets utkast till regeringens proposition med förslag till genomlag. Syftet med den föreslagna lagen är att främja en ansvarsfull och jämlik användning av genomdata för främjande av människors hälsa och för behandling av sjukdomar. Den föreslagna lagen syftar till att grunda ett genomcenter i Finland vars lagstadgade uppgift enligt förslaget är att bl.a. upprätthålla och förvalta en nationell genomdatabas och att fungera som ett kunskapscenter för genommedicin i Finland. Den föreslagna lagen innehåller även bestämmelser om förutsättningarna för gentester.

Valvira anser i sitt utlåtande det vara viktigt, att frågor som hänför sig till tillsynen över gencentrets verksamhet genomgår en omfattande utvärdering med hänsyn till verksamhetens olika delområden. Med tanke på Valviras behörighet är det väsentligt att tillsynsbestämmelserna planeras utifrån eventuella överlappningar med lagstiftningen som gäller produkter och utrustning för hälso- och sjukvård och de tillsynsuppgifter som enligt denna lag tillkommer Valvira (i fortsättningen Fimea). Valvira fäster i sitt utlåtande särskild vikt vid det föreslagna kapitlet om förutsättningar för genetiska undersökningar. En del av de föreslagna bestämmelserna är mycket generella och till sitt innehåll principiella, och i fråga om dem är det inte klart vilken instans som skulle övervaka iakttagandet av bestämmelserna och vilken relation de avses ha till de krav som ställts i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård.

Valviras utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till genomlag (pdf) (på finska)

Mer information:
Riina Laitiainen, jurist
tfn 0295 209 618
fornamn.efternamn@valvira.fi