Människor på trappan.
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Valviras tillsyn efter utredningen av illabehandling inom äldreomsorgen har uppvisat brister i egenkontrollen

Valviras tillsyn efter utredningen av illabehandling inom äldreomsorgen har uppvisat brister i egenkontrollen

4.5.2017 11:25 / Nyhet

Valvira inledde på basis av sin utredning av illabehandling inom äldreomsorgen tillsyn över 40 verksamhetsenheter inom äldreomsorgen som ger heldygnsvård. Över hälften av tillsynsfallen har behandlats, och vid ingen av verksamhetsenheterna har något behov av fortsatta åtgärder framkommit till följd av illabehandling. Vid samtliga enheter har man ingripit i observerad illabehandling. Valvira har dock förpliktat nästan alla enheter som omfattades av tillsynen att komplettera sina planer för egenkontroll.

Anvisningar om anmälningsskyldighet bör införlivas i planen för egenkontroll

Valvira observerade brister i planerna för egenkontroll vid samtliga enheter som tillsynen gällde: verksamhetsenheterna har uppmanats att bl.a. precisera sina anvisningar om de anställdas anmälningsskyldighet och tillämpningen av begränsningsåtgärder på boende. Valvira har även fäst uppmärksamhet vid att personalen inte alltid i tillräcklig mån involverats när egenkontrollplanen utarbetats.

Många slags brister uppdagades i de anvisningar som gällde de anställdas anmälningsskyldighet. Majoriteten av verksamhetsenheterna hade alltför allmänt formulerade anvisningar eller inga anvisningar alls om hur anmälningsplikten förverkligas i praktiken. Anvisningarna om förfaringssätten vid tillämpningen av personalens anmälningsskyldighet ska ingå i verksamhetsenhetens plan för egenkontroll. Anvisningarna ska vara tillräckligt detaljerade. Det är viktigt att notera, att de anställda ska kunna anmäla missförhållanden utan rädsla för konsekvenser.

Under tillsynen framgick det att våld som utövas av boende mot varandra ofta inte identifieras som illabehandling. Illabehandlaren behöver inte vara en anställd vid enheten, utan kan också vara en annan klient eller en anhörig. Verksamhetsenheterna behöver en gemensam syn på vad som avses med illabehandling. Dessutom behövs det instruktioner om förebyggande av risker och ingripande i illabehandling.

Fokusering på att tillgodose de äldres självbestämmanderätt

Risken för illabehandling kan också öka till följd av bristfällig instruering i frågor som gäller de äldres självbestämmanderätt eller otillbörliga arbetsrutiner vid enheten. En del planer för egenkontroll i de övervakade enheterna hade brister i samband med självbestämmanderätt och begränsningar, eller planen innehöll rutiner eller anvisningar som inte var ändamålsenliga.

Självbestämmanderätten avser individens frihet att bestämma över sig själv och sina aktiviteter och fatta beslut i frågor som rör det egna livet. Inom socialservicen innebär självbestämmanderätten också respekt för klientens önskemål och åsikter. Boendetjänsterna inom äldreomsorgen ska ordnas så att de stöder och stärker den äldre personens välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga samt förmågan att klara sig själv och vara delaktig.

Valvira utredde under vårvintern 2016 illabehandling av äldre vid enheter med dygnetruntvård inom socialvården. Enkäten besvarades av 7 406 anställda. Respondenterna besvarade frågor om hur man ingriper i illabehandling vid enheten där de arbetar och på vilket sätt äldreomsorgen och dess funktioner skulle kunna utvecklas för att förebygga illabehandling.


Läs mer:

Illabehandling vid enheter med dygnetruntvård inom äldreomsorgen enligt rapportering av anställda, slutrapport (pdf)

Mer information:

Elina Uusitalo, överinspektör

tfn 0295 209 334

fornamn.efternamn(at)valvira.fi