Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras och regionförvaltningsverkens inspektionsbesök i äldreboenden – likartade problem upprepades på många ställen

Valviras och regionförvaltningsverkens inspektionsbesök i äldreboenden – likartade problem upprepades på många ställen

18.3.2019 11:33 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken har i början av året gjort flera inspektionsbesök i äldreboenden. Under inspektionsbesöken observerade man upprepade gånger likartade brister.

Regionförvaltningsverken och Valvira har under början av året gjort flera på förhand oanmälda inspektioner i äldreboendeenheter som är belägna runt om i landet.

Målen för inspektionerna har valts ut på basis av risk utgående från anmälningar och andra uppgifter som tillsynen fått. Inspektionsobjekten och observationerna som är gjorda i dem ger därför ingen helhetsbild av omsorgstjänsterna. En stor del av omsorgsenheterna i Finland fungerar alltjämt väl såväl inom den privata som den offentliga sektorn.

Regionförvaltningsverket övervakar serviceproducenternas och kommunernas verksamhet i sina områden. Regionförvaltningsverken och Valvira samarbetar vid tillsynen av serviceproducenter som har landsomfattande verksamhet. Valvira övervakar s.k. stora producenter av social- och hälsovård. Det är emellertid kommunerna som har förstahandsansvaret för tillsynen av äldreboenden.

Brister som uppdagades vid inspektionerna

Vid inspektionsbesöken som gjordes i början av året var allt i regel i sin ordning i vissa enheter, men i flera verksamhetsenheter observerade man missförhållanden som innebar en risk för klientsäkerheten. Man har redan informerat om observationerna i offentligheten, men nedan ges en sammanställning av dem:

Bristerna som observerades under inspektionerna gällde exempelvis ändamålsenlig läkemedelssäkerhet, planer för egenkontroll, uppdateringen av klienternas vård- och serviceplaner, ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster, tillräcklig personal i relation till klienternas servicebehov och organiseringen av personalens uppgifter.

Personalmängden var knapp och det märktes i att skötarna inte i tillräcklig grad har hunnit sköta basvården av klienterna. Skötarnas arbete har omfattat stöduppgifter och andra uppgifter, så som uppgifter inom matförsörjningen och tvätthanteringen, särskilt kvälls- och nattetid samt under veckosluten. De hade inte tid att föra klienterna till toaletten eller överhuvudtaget hjälpa dem upp ur sängen under dagen. Man hade inte alltid sett till att klienterna fick tillräckligt med mat och dryck. Mängden stimulerande aktiviteter har varit ringa och man hade inte hunnit gå ut med klienterna. I vissa enheter har det dessutom funnits brister i lokalernas hygien och allmänna renlighet.

Vid genomförandet av läkemedelsbehandlingen kom det upp flera missförhållanden som äventyrade klientsäkerheten. Personalens läkemedelstillstånd och läkemedelstillståndsförfarandet var bristfälliga, det saknades skriftliga läkemedelstillstånd, och man hade inte försäkrat sig om kompetensen. I flera enheter var dessutom förvaringen av läkemedlen otillbörlig och läkemedel förvarades i skåp utan lås.

Brister uppdagades vid säkerställandet av sjukvårdstjänsterna. Bland enheternas personal har det inte funnits tillräckligt många sjukskötare i relation till klienternas servicebehov. Vad gäller läkartjänsterna varierade situationen mellan enheterna mycket. Vissa enheter besöktes av en läkare regelbundet varje vecka, medan vissa andra med tre månaders mellanrum. Man hade inte på lämpligt sätt uppmärksammat terminalvården i antalet personal. Dessutom hade personalens terminalvårdskunskaper inte alltid säkerställts genom utbildning. Bristerna i läkartjänster kan emellertid också bero på annat än serviceleverantörens agerande, exempelvis kommunens anvisningar eller avtalet som kommunen ingått om läkartjänsterna.

Det har funnits brister i ledningen av enheterna, exempelvis har det saknats en ansvarsperson eller så har arbetsinsatsen tagits från en annan enhet. De inspekterade enheternas ansvarspersoner hade bytts många gånger. Ansvarspersonerna kände nödvändigtvis inte till sitt lagenliga ansvar för enhetens verksamhet och för att den är tillbörlig. Å andra sidan har det kommit fram att ansvarspersonerna inte alltid i praktiken hade fått tillräcklig möjlighet att göra sig förtrogna med uppgiften och att de inte heller hade fått tillräckligt stöd av serviceproducenten för att sköta uppgiften.

Arbetsskiftsförteckningarna gav motstridig information vid inspektionsbesöken. Personerna som var antecknade i arbetsskiftsförteckningarna hade inte nödvändigtvis arbetat i enheten eller så var arbetsskiftena de facto olik dem som var antecknade i förteckningen. Det framkom dessutom att arbetstagarna inte vågade berätta för ledningen om otillbörligheterna eller ta tag i det otillbörliga förfarandet eftersom att de var rädda för att förlora sina jobb.

Man har varit tvungen att ingripa i verksamheten

Kommunen eller samkommunen kan ha varit tvungen att ta över ansvaret för antingen hela verksamheten vid äldreboendeenheten eller en del av den. Valvira har varit tvungen att avbryta verksamheten vid två enheter och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland vid en enhet. I två fall övergick verksamheten helt eller delvis på samkommunens ansvar, i ett fall kom serviceproducenten själv till att den avbryter verksamheten.

Man blev tvungen att för tre enheters del överföra ansvaret för läkemedelsbehandlingen på kommunen, tills serviceproducenten har kunnat korrigera bristerna.

I många av de inspekterade enheterna har man förutsatt omedelbara åtgärder för att verksamheten ska göras tillbörlig, exempelvis genom att anställa mera personal, överföra stöduppgifterna och andra uppgifter från vårdpersonalens ansvar och göra så att läkemedelsbehandlingen utan dröjsmål blir klientsäker. Serviceproducenterna har redan börjat vidta korrigerande åtgärder och dessa följs upp inom tillsynen.

Tillsynen av äldreomsorgen fortgår

Serviceproducenterna ska i framtiden ägna uppmärksamhet åt att principerna för långvarig vård och omsorg enligt äldreomsorgslagen realiseras i vårdhemmens verksamhet. Tjänsterna ska genomföras på ett sätt som gör att äldre personer kan uppleva att deras liv är tryggt, betydelsefullt och värdigt. Serviceproducenterna och kommunerna med organiseringsansvar bör utveckla sin egenkontroll. Då man planerar att inleda verksamheten vid en ny enhet ska man säkerställa att grundförutsättningarna för verksamheten är i skick genast då verksamheten inleds.

Enheten måste ha en föreståndare som de facto kan och förmår leda enhetens verksamhet. Mängden personal ska vara tillräcklig för att trygga högklassig vård och omsorg som motsvarar klienternas servicebehov. Utöver vårdpersonalen ska det finnas tillräcklig personal för stöduppgifter och andra uppgifter och särskild uppmärksamhet ska ägnas åt läkemedelssäkerheten. Dessutom ska serviceproducenten ha planerat vikarieförfaranden för eventuell personalfrånvaro för att säkerställa att tjänsterna för klienterna är kontinuerliga.

På basis av de gjorda inspektionerna kan man konstatera att övervakningen av äldreomsorgen bör fortsättas på ett systematiskt sätt, också för tjänster som ges hemma hos äldre.

Enligt Valviras och regionförvaltningsverkens observationer har tillsynen gett resultat och serviceproducenterna vidtar eller börjar vidta korrigerande åtgärder.

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) trädde ikraft 1.7.2013.

En reform av äldreomsorgslagen har påbörjats vid social- och hälsovårdsministeriet och aktörerna inom branschen har redan förbundit sig till linjedragningarna i programmet med 25 punkter för förbättrad äldreomsorg.

Länk till nyheten om att antalet klagomål och anmälningar om missförhållanden inom äldreomsorgstjänsterna har ökat.

Ytterligare information:

Valvira, överinspektör Mervi Tiri, tfn 0295 209 341
Valvira, överinspektör Elina Uusitalo, tfn 0295 209 334
förnamn.efternamn@valvira.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, chef för social- och hälsovårdsenheten Niina Siirilä, tfn 0295 018 563
förnamn.efternamn@avi.fi