Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valviras anvisningar till närvårdare: Närvårdare som länge varit registrerade i Terhikki rekommenderas att vänta på lagändring

Valviras anvisningar till närvårdare: Närvårdare som länge varit registrerade i Terhikki rekommenderas att vänta på lagändring

25.4.2017 09:07 / Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) berättade i sitt pressmeddelande (20.4.2017) om beredningen av en ändring i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. Syftet med ändringen är att förtydliga registreringen av yrkesutbildade personer och foga in yrkesgruppen rehabiliteringsledare, som saknas i den gällande lagen.

Valvira är mycket nöjd med att SHM vidtagit åtgärder, särskilt för att klargöra registreringen av närvårdare.

Även Valvira har kontaktats av ett flertal närvårdare som upplever den nuvarande situationen som orimlig.  För att rätta till situationen har Valvira föreslagit för SHM att de närvårdare som 1.3.2016, när socialvårdens yrkesutövningslag trädde i kraft, redan varit införda i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Terhikki automatiskt även skulle införas i det motsvarande registret för socialvårdens yrkesutbildade personer Suosikki med rätt att använda den skyddade yrkesbeteckningen närvårdare. Valvira avsåg att göra registreringen avgiftsfritt och utan särskild ansökan.

Det föreligger inga säkra uppgifter om ändringens innehåll innan regeringens proposition till lag överlämnas och behandlas i riksdagen. Valvira gör sig dock beredd på att en separat ansökan om registrering i Suosikki inte kommer att behövas av närvårdare som redan finns i Terhikki. Enligt SHM:s pressmeddelande är avsikten att lagförslaget ska lämnas till riksdagen för godkännande senast hösten 2017.

Valvira ber närvårdare tills vidare agera enligt följande:

1)    Närvårdare som 1.3.2016 varit införda i Terhikki och som arbetar i uppgifter inom socialvården

Närvårdare som varit införda i Terhikki 1.3.2016 gör klokt i att i lugn och ro vänta tills situationen klarnar. Nya ansökningar behöver inte lämnas in i nuläget. Tills vidare behandlar Valvira inte ansökningar som redan lämnats in, och inga fakturor skickas heller ut för dessa. Inlämnade ansökningar behöver inte återkallas.

Avgifter som redan hunnit betalas behandlas i det skedet då innehållet i regeringens proposition blivit klart.

2)    Närvårdare som utexamineras inom den närmaste framtiden

Närvårdare som utexamineras i vår väljer om de vill bli registrerade

a)    enbart i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Terhikki, eller
b)    enbart i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården Suosikki eller
c)    både i Terhikki och i Suosikki.

Läroanstalter som utbildar närvårdare har fått separata anvisningar om hur de ska anmäla uppgifterna om utexaminerade närvårdare till Valvira.

Avgiften för registrering som sker via läroanstalten är 40 € för ett register och 80 € för bägge registren.

3)    Närvårdare som utexaminerats år 2016 och väntar på att bli registrerade i Suosikki

Valvira inför 26.4.2017 på en gång cirka 4 300 närvårdare som utexaminerats år 2016 i Suosikki. Genom engångskörningen registreras med skyddad yrkesbeteckning alla närvårdare som utexaminerats år 2016, anmälts av skolorna före slutet av januari 2017 och som redan är registrerade i Terhikki och har väntat på sin registrering i Suosikki-registret.

Närvårdare som registrerats genom engångskörningen kommer inom den närmaste framtiden att få en faktura på 40 euro för registreringen. På fakturan står det att mottagaren har införts i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården med rätt att använda den skyddade yrkesbeteckningen närvårdare.

Om en närvårdare behöver ett registreringsintyg t.ex. för sin arbetsgivare, kan intyget beställas kostnadsfritt på adressen suosikki(at)valvira.fi.

4)    Närvårdare som arbetar i uppgifter inom socialvården och som inte är införda i någotdera registret

Närvårdare som inte har registrerat sig i någotdera registret och arbetar i uppgifter inom socialvården under beteckningen närvårdare ska ansöka om att bli införda i Suosikki med rätt att använda den skyddade yrkesbeteckningen närvårdare.

Ansökningsanvisningarna finns på Valviras webbplats

Närvårdare som redan ansökt om att bli registrerade i Suosikki kan i lugn och ro vänta på beslut.

5)    Närvårdare som arbetar i uppgifter inom socialvården och som efter februari 2016 endast har ansökt om registrering i Terhikki

Närvårdare som efter februari 2016 endast har ansökt om registrering i Terhikki och arbetar i uppgifter inom socialvården eller övergår till socialvårdens uppgifter med yrkesbeteckningen närvårdare ska ansöka om att bli införda i Suosikki med rätt att använda skyddad yrkesbeteckning.

Ansökningsanvisningarna finns på Valviras webbplats

Närvårdare som redan har ansökt om registrering i Suosikki kan vänta i lugn och ro på beslut.

6)    Närvårdare som är verksamma i uppgifter inom hälso- och sjukvården

Närvårdare som arbetar inom hälso- och sjukvården påverkas inte av ändringen.

Uppgifterna kan kontrolleras i JulkiSuosikki-registret

Varje närvårdare kan kontrollera vilka uppgifter som införts om honom eller henne i JulkiSuosikki-registret.

Yrkesrättigheterna för närvårdare som är införda både i Suosikki och Terhikki-registren står ovanpå varandra i sökresultatet:

  • närvårdare (hälso- och sjukvård) och
  • närvårdare (socialvård)

 

Mer information:

Jussi Holmalahti, direktör
tfn 0295 209 500

Sanna Hyttinen, jurist
tfn 0295 209 608

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

I frågor som gäller enskilda ansökningar ber vi dig skriva till adressen suosikki(at)valvira.fi.