Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira utreder tillbörligheten av Psykoterapicentret Vastaamos verksamhet

Valvira utreder tillbörligheten av Psykoterapicentret Vastaamos verksamhet

26.10.2020 13:54 / Nyhet

Valvira har åtagit sig att utreda tillbörligheten av Psykoterapicentret Vastaamos verksamhet efter att ha mottagit uppgiften om dataintrånget på Vastaamos patientdatasystem. Polisen har inlett en brottsutredning i ärendet. Valviras uppgifter i sammanhanget hänför sig till säkerställande av patientsäkerheten och tillsyn över de patientdatasystem som används. Vi säkerställer att patientsäkerheten inte i nuläget äventyras och att de nuvarande datasystemen fungerar på ett tillbörligt sätt. Valvira utreder bl.a. informeringen av patienterna och tryggandet av kontinuiteten i pågående vårdrelationer. 

Valvira övervakar informationssystem som är avsedda för behandling av social- och hälsovårdens klient- och patientuppgifter med stöd av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). Valvira övervakar även tillbörligheten av Psykoterapicentret Vastaamos verksamhet med stöd av lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990).

Läs mer:
Social- och hälsovårdens informationssystem 

Tillsyn över verksamhetsenheter 


Mer information till dem som blivit offer för dataintrånget finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats. (på finska) 


Mer information på Valvira

Antti Härkönen, överingenjör, tfn 0295 209 530

Kaisa Riala, enhetschef, tfn 0295 209 381