Innehållspresentatör

null Valvira utredde inledningssättet av tillsyn som ledde till ingripande i yrkesutövningsrätten

Valvira utredde inledningssättet av tillsyn som ledde till ingripande i yrkesutövningsrätten

27.11.2017 10:03 / Nyhet

Valvira utredde sättet för och orsaken till inledning av sådana tillsynsärenden som resulterat i att nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården fattat ett beslut om en s.k. säkerhetsåtgärd (begränsning eller fråntagande av rätten att utöva yrket eller fråntagande av rätten att använda yrkesbeteckning). Utredningen omfattade tre år (2009, 2013 och 2016). Samtidigt utreddes antalet fall där den yrkesutbildade personen hade misstänkts för läkemedelsstöld.

Inledningssätten indelades i följande kategorier: apotek, vårdställe, arbetskamrater, annat sätt, polisen, åklagare eller domstol, patient och arbetsgivare. Enligt utredningen var det vanligaste inledningssättet för ett sådant tillsynsärende ”annat sätt”, dvs. ärenden som Valvira inlett på eget initiativ (till exempel s.k. fortsatt tillsyn, eller ärenden där en temporär säkerhetsåtgärd vidtagits redan tidigare, eller som annars till exempel efter administrativ styrning eller annan tillsyn upptagits för ny utredning). Det näst vanligaste inledningssättet under samtliga tre år var en anmälan som gjorts av arbetsgivaren. År 2009 och 2013 inleddes cirka en tredjedel av tillsynsärendena som resulterade i en säkerhetsåtgärd efter en anmälan av arbetsgivaren, år 2016 över 40 %. Andelen tillsynsärenden som utretts efter en anmälan från arbetsgivaren och lett till en säkerhetsåtgärd som påföljd har därmed tydligt ökat under de senaste åren. Detta kan tolkas som ett resultat av bättre egenkontroll och ökat ansvarstagande hos arbetsgivarna inom social- och hälsovårdens organisationer samt överlag som ett tecken på en förbättrad verksamhetskultur med fokus på patient- och klientsäkerheten. Variationerna mellan olika år var större i fråga om andra inledningssätt.

I cirka 20 % av de genomgångna ärendena misstänktes den yrkesutbildade personen i det initiala skedet bland annat för läkemedelsstöld. Läkemedelsstöld kan handla om en engångsföreteelse, där en anställd tagit läkemedel från arbetsplatsens läkemedelsskåp. Å andra sidan kan det också vara fråga om stölder av starka smärtstillande och/eller lugnande läkemedel eller sömnmedel som pågått en längre tid. Läkemedelsstöld eller misstanke om sådan är ofta skälet till att ett tillsynsärende som gäller en yrkesutbildad person inleds hos Valvira. Bakom läkemedelsstölden ligger ofta missbruksproblem och/eller psykiska problem hos den aktuella personen som inte behandlats på ett adekvat sätt. Arbetsgivarnas anmälningar innehåller också ofta observationer om brister i arbetsförmågan och/eller yrkesskickligheten hos de yrkespersoner som stulit läkemedel.

Ett beslut om säkerhetsåtgärd baserar sig alltid på en omfattande och grundlig utredning av den yrkesutbildade personens yrkesutövning, yrkesmässiga funktionsförmåga och hälsotillstånd samt konsekvenserna för patient- och klientsäkerheten.

Läs mer

När bör arbetsgivaren göra en anmälan till tillsynsmyndigheterna om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (på finska) (Valvira.fi)

Nämnden för tillsyn (Valvira.fi)

Mer information

Mervi Kärkkäinen, jurist
tfn 0295 209 461
fornamn.efternamn(at)valvira.fi