Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira understödjer obligatoriska lämplighetsprov

Valvira understödjer obligatoriska lämplighetsprov

18.1.2019 11:09 / Nyhet

Valvira har i ett yttrande till undervisnings- och kulturministeriet meddelat att man anser att det borde föreskrivas att inträdes- och lämplighetsprov ska vara obligatoriska när en person ansöker om studieplats inom ett område som inverkar på patient- och klientsäkerheten. Lämplighetsprovet borde vara sådant att det tillräcklig bra indicerar sökandens hälsotillstånd, eventuellt problembeteende och droganvändning. Valviras ståndpunkt bygger på iakttagelsen att varje år berörs en stor grupp nyutexaminerade yrkesutbildade personer av tillsyn, hos vilka bland annat betydande drog- eller mentala problem upptäckts redan under studietiden.  

Med tanke på den studerandes rättsskydd anser Valvira att det vore nödvändigt att inträdes- och lämplighetsproven är jämförbara. Dessutom borde de utvecklas kontinuerligt och det borde samlas in forskningsdata om provens ändamålsenlighet. Slutligen konstaterar Valvira att trots inträdes- och lämplighetsprov kan studerande under studietiden drabbas av sjukdomar, problem och störningar, och läroanstalterna måste satsa på att identifiera och hantera dem.

Yttrandet till undervisnings- och kulturministeriet (på finska) (pdf)

Mer information:

Maarit Mikkonen, enhetschef
tfn 0295 209 561

Jussi Holmalahti, direktör
tfn 0295 209 500

fornamn.efternamn@valvira.fi