Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira önskar att riksdagen preciserar den föreslagna alkohollagen

Valvira önskar att riksdagen preciserar den föreslagna alkohollagen

13.10.2017 14:37 / Nyhet

Valvira anser att de mål i fråga om folkhälsan som ingår i regeringens proposition till alkohollag är viktiga och värda att understöda. Enligt Valviras bedömning leder dock en del av de föreslagna ändringarna till att de alkoholrelaterade skadeverkningarna ökar.

Valvira välkomnar särskilt det föreslagna förenhetligandet av tillståndsförutsättningarna och avregleringen av vissa detaljerade bestämmelser som begränsat serveringsverksamheten.

Valvira anser dock, att alkohol är en sådan konsumtionsnyttighet som avviker från de sedvanliga, och att näringsverksamheten i samband med den i enlighet med propositionen också i fortsättningen ska vara tillståndspliktig och övervakad.

Förlängda serveringstider fortfarande tillståndspliktiga

Genom reformen kommer serveringsställen att hålla öppet senare än hittills, och antalet serveringsställen med förlängd serveringstid kommer att öka. Förändringen kommer sannolikt att återspeglas som ökad buller och olägenheter i närmiljön samt indirekt i form av ökat behov av myndighetsresurser inom polis- och alkoholförvaltningen och miljö- och hälsoskyddet.

På grund av ökade olägenheter som orsakas för närmiljön anser Valvira att servering efter kl. 01.30 också i fortsättningen ska förutsätta tillstånd.

Möjlighet att bekämpa grå ekonomi inom alkoholnäringen

Regeringens proposition främjar inte målet i regeringsprogrammet att bekämpa grå ekonomi. Förslaget avser att underlätta förutsättningarna för tillstånd, och bestämmelserna om sanktioner kommer oundvikligen att leda till lindrigare påföljder. Valvira understöder det nuvarande förfarandet i fråga om påföljder som nationellt sett är rätt enhetligt och som inom rättspraxisen har visat sig vara skäligt.

Valvira anser att bekämpningen av grå ekonomi bör beaktas i alkohollagen tydligare än vad som framgår av propositionen, eftersom grå ekonomi är en vanlig företeelse inom alkoholnäringen, särskilt i restaurangverksamheten.

En klar och begriplig alkohollag främjar allas intresse

Ett mål för totalreformen som kan understödas har varit att förtydliga alkohollagstiftningen. I propositionen har ett flertal omständigheter som gäller den praktiska tillstånds- och övervakningsverksamheten lämnats till att regleras genom förordningar av statsrådet, vilkas innehåll inte ännu finns till förfogande.

Bristen på förordningar, flera paragrafer som lämnar rum för tolkning samt flertalet inbördes paragrafhänvisningar leder därför till en helhet som är rätt svår att överblicka. Med hänsyn till förutsägbarheten och tillämpligheten av lagen är det viktigt att lagbestämmelserna är så tydliga och begripliga som möjligt.

Tid behövs för verkställigheten

Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna enligt alkohollagen, dvs. Valvira och regionförvaltningsverken, behöver tillräckligt med tid och resurser för verkställigheten innan lagreformen träder i kraft. Valvira anser att myndigheterna behöver minst ett halvt år från antagandet av lagen för att förnya sina datasystem och uppdatera sina anvisningar och processer. Dessa åtgärder kräver också tilläggsfinansiering.

Valviran lausunto, HE 100/2017 vp eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (på finska)

Mer information

Jussi Holmalahti, direktör

tfn 0295 209 500

Kari Kunnas, enhetschef (detaljhandel, servering och reklam)

tfn 0295 209 610

Eeva Saari, enhetschef (tillverkning, import, export och partihandel)

tfn 0295 209 515

fornamn.efternamn(at)valvira.fi