Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira och regionförvaltningsverken stöder verkställigheten av ändringen av äldreomsorgslagen

Valvira och regionförvaltningsverken stöder verkställigheten av ändringen av äldreomsorgslagen

8.10.2020 12:00 / Nyhet

En ändring av äldreomsorgslagen som trädde i kraft 1.10.2020 innehåller bestämmelser om en lagstadgad minimidimensionering av personal i syfte att trygga en tillräcklig personal med ansvar för vård och omsorg samt en ändamålsenlig personalstruktur vid verksamhetsenheten. Minimidimensioneringen av personal stiger stegvis så att den inom serviceboende med heldygnsomsorg för äldre och institutionsvård inom socialvården från och med 1.4.2023 ska vara minst 0,7 anställda per klient. Serviceproducenterna ska i sin verksamhet beakta att personaldimensioneringen alltid ska motsvara klienternas servicebehov, varvid dimensioneringen kan överstiga minimidimensioneringen. En avgörande faktor för servicekvaliteten är att en tillräcklig och kompetent personal har anvisats såväl för direkt klientarbete som indirekt arbete och att dimensioneringen motsvarar klienternas behov. Minimidimensioneringen gäller både offentliga och privata tjänsteleverantörer. 

Ändringarna i äldreomsorgslagen syftar till att trygga äldre personers grundlagsenliga rätt till oundgänglig omsorg och tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. Dessa tjänster är också avsedda att stärka klient- och patientsäkerheten samt likabehandlingen inom dygnetruntvården av äldre. 


Direkt klientarbete och indirekt arbete


I och med ändringen av äldreomsorgslagen ger lagstiftningen en tydlig definition av direkt klientarbete och indirekt arbete (stödtjänster). Med direkt klientarbete avses vård och omsorg, vilket innebär att man sörjer för klientens grundläggande behov och välbefinnande. Dessutom ska klienternas funktionsförmåga stödjas genom rehabilitering, utevistelse samt genom upprätthållande av deras sociala kontakter samt sociala funktionsförmåga och välbefinnande. En viktig del av det direkta klientarbetet är att stödja kontakten mellan klienterna och deras närstående och anhöriga. Det direkta klientarbetet innefattar även utarbetande, dokumentering, uppföljning och uppdatering av klienternas vård- och serviceplaner. 

Med indirekt arbete avses daglig, veckovis och månadsvis städning av klienternas rum och de gemensamma lokalerna, tvätt och fastighetsskötsel samt matlagning och tidskrävande uppvärmning av mat för ett större antal klienter. Personalen som anställts för stödtjänster ska i regel ansvara för det indirekta arbetet, men om de indirekta arbetsuppgifterna ingår i vårdpersonalens uppgifter ska de inte beaktas i dimensioneringen av personal för det direkta klientarbetet.

Genom att göra skillnad mellan direkt och indirekt arbete kan man bättre än hittills säkerställa att resurserna och kompetensen räcker till för båda uppgiftsområden. För det indirekta arbetet ska en separat resurs anvisas, antingen som egen verksamhet eller som köpta tjänster, och serviceproducenten ska tydligt anvisa tillräckliga resurser både för direkt och indirekt arbete. 

 

Lagändringen orsakar inga betydande ändringar i den proaktiva tillsynen

 

Ändringarna i äldreomsorgslagen orsakar inget behov av på nytt bedöma de tillstånd till serviceboende med heldygnsomsorg som beviljats för privata tjänsteleverantörer inom socialvården. Tillståndsbeslut som fattats tidigare är fortfarande i kraft. Om dimensioneringen av personal som anges i verksamhetsenhetens tillstånd är högre än det lagstadgade minimikravet ska enheten iaktta den dimensionering som anges i tillståndet. Om villkoret i fråga om antal anställda i det beviljade tillståndet är lägre än vad som anges i lagen ska serviceproducenten dimensionera personalen minst enligt den lagstadgade miniminivån. Serviceproducenterna ska i sin verksamhet regelbundet bedöma personalbehovet enligt dimensioneringen och höja dimensioneringen om klienternas servicebehov ökar.

Precis som tidigare kommer man inom den proaktiva tillsynen att fästa uppmärksamhet vid antalet och strukturen av anställda i vård och omsorg som utför direkt klientarbete och bedöma om dimensioneringen är tillräcklig i relation till klienternas servicebehov. I tillståndsansökan ska tillräckliga personalresurser kunna påvisas för indirekta arbetsuppgifter vid verksamhetsenheten. 

 

Styrning och tillsyn i fråga om verkställigheten av reformerna i äldreomsorgslagen

 

Valvira och regionförvaltningsverken stöder genom styrning verkställigheten av ändringarna i äldreomsorgslagen. Denna styrning stöds naturligtvis av de tillstånd som beviljas till privata leverantörer av socialservice för boendeservice med heldygnsomsorg. 


Regionala möten


I slutet av året ordnar Valvira och regionförvaltningsverken i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Kommunförbundet sex regionala möten om verkställigheten av äldreomsorgslagen. Närmare uppgifter kommer att meddelas inom en snar framtid.
 
Mer information:

 

Valvira


Elina Uusitalo, överinspektör, tfn 0295 209 334
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

 

Regionförvaltningsverken


Regionförvaltningsverket i Sydöstra Finland: 
Nina Siro-Södergård, ledande överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 114
Marjo Henrichson, överinspektör, tfn 0295 018 164

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 
Jaana Aarnio, överinspektör, tfn 0295 018 576 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 
Leena Serpola-Kaivo-oja, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 290

Regionförvaltningsverket i Lappland: 
Päivi Salminen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 376 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Päivi Vainio, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 091 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Kirsi Laitinen, överinspektör, tfn 0295 016 821 

fornamn.efternamn(at)avi.fi