Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira nådde sina mål och utvecklade verksamheten framgångsrikt under 2021

Valvira nådde sina mål och utvecklade verksamheten framgångsrikt under 2021

25.2.2022 13:40 / Nyhet

Under 2021 nådde Valvira sina resultatmål främst bra trots de utmaningar som pandemin medförde. Brådskande tillsynsärenden kunde skötas väl och en systematisk tillsyn utövades mestadels enligt tillsynsprogrammen.  Inom den specialiserade sjukvården fortsatte Valvira att övervaka tillgången till icke-brådskande vård och gjorde utredningar om sju sjukvårdsdistrikt. Beslut om flera omfattande frågor om organisationstillsyn fattades. Uppdateringen av den riksomfattande lägesbilden om tillsynen i coronafrågor fortsatte.

Antalet beslut om rätt att utöva yrke inom social- och hälsovården fortsatte att minska. Minskningen med närmare tolv procent berodde framför allt på ett minskat antal ansökningar om skyddad yrkesbeteckning från närvårdare. Antalet registrerade närvårdare inom hälso- och sjukvården minskade med 6 169, 22 procent, jämfört med året innan. Antalet registrerade närvårdare inom socialvården minskade med 5 450, 27 procent, jämfört med året innan. Närvårdare kan registrera sig som yrkesutbildade personer inom både hälso- och sjukvården och socialvården. Även antalet ansökningar om andra yrkesrättigheter inom vårdsektorn minskade något jämfört med året innan. Antalet legitimeringar till sjukskötare uppgick till 4 145, en minskning med sex procent. Minskningen i antalet ansökningar om legitimering respektive skyddad yrkesbeteckning från skötare är ett oroväckande fenomen. Det totala antalet legitimeringar till läkare översteg första gången ett tusen, totalt 1 001 legitimerade läkare. Sammanlagt fattades 16 680 beslut om yrkesrättigheter.

Valviras centrala målsättning är att utveckla den kunskapsbaserade riskbedömningen och att med hjälp av bedömningen rikta tillsynen så effektivt som möjligt. Detta utvecklingsarbete främjades i social- och hälsovårdsministeriets omfattande Toivo-program, som Valvira aktivt deltog i.

Tillsynens effektivitet fick ett allt starkare stöd genom kommunikation. Genom systematisk kommunikation stöddes bland annat växelverkan mellan tillsynsmyndigheterna, utarbetandet av enhetliga riksomfattande förfaranden och beslutspraxis samt verksamheten i enlighet med bestämmelser och riktlinjer inom social- och hälsovårdsenheterna.

Utvecklingen av digitala tjänster fortsatte, och allt oftare kan ärenden skötas med Valvira på elektronisk väg, till exempel i ärenden som gäller yrkesrättigheter. Närmare 90 procent av ansökningarna om yrkesrättigheter togs emot via e-tjänsten. Även mängden öppna data ökade, och vid utvecklingen av ett nytt alkoholnäringsregister färdigställdes omfattande specifikationer av registret.

Under året utförde Valvira rekordmånga inspektioner av alkoholnäringen, 172. På grund av pandemin måste inspektionerna på plats avbrytas för en period av året, men distansinspektioner infördes vid sidan av fysiska inspektioner.

Det riksomfattande programmet för tillsyn över tobakslagen fortsatte att förankras i praktiken och fokuserade på förebyggande av olaglig handel och på samarbete mellan myndigheter. Valvira utarbetade anvisningar till kommunala hälsoskyddsmyndigheter om bedömning av konsekvenserna av trafikprojekten för livsmiljön. Detta stödde främjandet av livsmiljöhälsan och samarbetet i enlighet med det riksomfattande tillsynsprogrammet för hälsoskyddet.

År 2021 inledde regionförvaltningsverken och Valvira projektet Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelu ja kehittäminen (Planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena). Syftet med projektet är att förbereda sig på att verkställa de lagar som gäller tillsynen över social- och hälsovården när välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Detta så kallade HVA-projekt stöder välfärdsområdenas förberedelser för den tillsynsuppgift som hör till ansvaret för att organisera tjänster.

Ett ändringprojekt som genomförts vid Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik Tukija i anslutning till Valvira slutfördes enligt tidsplanen. Baserat på ett intensivt arbete under 2021 infördes en ny EU-portal den 31 januari 2022. EU-portalen administreras av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) och används för att tillhandahålla och behandla läkemedelsstudier. Samtidigt inleddes verksamheten i nya Tukija och i sektionen för ändringssökande för medicinsk forskningsetik, som inrättats i anslutning till Tukija.

Valvira deltog i en arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och som utredde möjligheterna att omorganisera tillstånds-, styr- och tillsynsuppgifterna inom social- och hälsovården. I sin slutrapport föreslog arbetsgruppen att ovannämnda uppgifter skulle överföras till en riksomfattande myndighet för social- och hälsovård. Uppgifterna för myndigheten, som ska inrättas, kommer att bestå av Valviras nuvarande uppgifter i sin helhet och av de uppgifter inom regionförvaltningsverkens ansvarsområde basservice, rättsskydd och tillstånd som styrs av SHM. Valvira stöder arbetsgruppens förslag. Genom att ändra strukturerna ska tillsynen över social- och hälsovården bli mer enhetlig och användningen av Valviras och regionförvaltningsverkens resurser effektivare. Inom ramen för de nuvarande strukturerna har samarbetet mellan Valvira och regionförvaltningsverken varit fortsatt intensivt och gott.

Läs mera:

Valviras bokslut och verksamhetsberättelse 2021 (pdf) (på finska)

Mer information:

Generaldirektör Markus Henriksson, 0295 209 300
Direktör Helena Mönttinen, avdelningen för social- och hälsovård, 0295 209 404
Direktör Jussi Holmalahti, avdelningen för hälsa, rättigheter och produktsäkerhet, 0295 209 500