Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Valvira meddelar föreläggande: brister och missförhållanden ska avhjälpas i sin helhet i enheter inom äldreomsorgen som tillhör Attendo Oy, Attendo Mi-Hoiva Oy och andra aktiebolag underställda Attendo

Valvira meddelar föreläggande: brister och missförhållanden ska avhjälpas i sin helhet i enheter inom äldreomsorgen som tillhör Attendo Oy, Attendo Mi-Hoiva Oy och andra aktiebolag underställda Attendo

12.2.2020 09:10 / Nyhet

Valvira har 12.2.2020 meddelat Attendo Oy, Attendo Mi-Hoiva Oy och andra aktiebolag underställda Attendo ett föreläggande med stöd av lagen om privat socialservice om att brister och missförhållanden ska avhjälpas. Åtgärderna för avhjälpande av missförhållanden och brister ska vidtas före 1.7.2020 och en detaljerad redogörelse över åtgärderna ska lämnas till Valvira senast 1.8.2020.

Enligt de utredningar som mottagits av Valvira har serviceproducenten redan vidtagit korrigerande åtgärder. Med hänsyn till att bristerna varit allvarliga och omfattande och att det förekommit ett kontinuerligt behov av styrning och tillsyn är det dock inte ännu möjligt att på ett tillförlitligt sätt bedöma tillräckligheten av de korrigerande åtgärderna och deras varaktiga effekt.

Tillräcklig personal ska säkerställas i alla situationer

Attendo Oy och Attendo Mi-Hoiva Oy samt övriga aktiebolag som är underställda Attendo ska se till att de ansvariga personerna i deras enheter inom äldreomsorgen har tillräckligt med tid för sina ledaruppgifter för att en högkvalitativ och säker vård och omsorg ska kunna säkerställas för klienterna. Huvudvikten i de ansvariga personernas arbetsuppgifter ska ligga i rollen som närmaste chef.

Därtill ska aktiebolagen som är underställda Attendo se till att antalet och strukturen av anställda i direkt vård- och omsorgsarbete motsvarar klientantalet och klienternas servicebehov i alla situationer och under alla tider på dygnet. Arbetstiden som används till biträdande eller s.k. indirekta arbetsuppgifter räknas inte i personaldimensioneringen för direkt klientarbete. Om klienternas vårdbehov i verksamhetsenheten ökar ska serviceproducenten omedelbart vidta behövliga åtgärder för säkerställande av tillbörlig vård och omsorg samt tryggande av klient- och patientsäkerheten.

Aktiebolag som är underställda Attendo ska även se till att deras verksamhetsenheter följer tillbörliga rutiner i läkemedelsbehandlingen. Läkemedelsbehandlingen ska i varje enhet basera sig på en tillbörlig plan för läkemedelsbehandling som motsvarar behoven av läkemedelsbehandling i enheten. De ska även på ett ändamålsenligt sätt ordna hanteringen, förvaringen och förstöringen av läkemedel samt praxis i samband med läkemedelstillstånd.

På basis av kontakter och anmälningar som inkommit till Valvira samt den omfattande tillsyn som bedrivits av regionförvaltningsverken beslutade Valvira 28.12.2018 att utreda tillbörligheten av alla äldreboenden som drivs av bolag som tillhör koncernen Attendo Suomi Oy. År 2019 gjorde Valvira ett oanmält inspektionsbesök till tio enheter som drivs av Attendo i olika delar av Finland. Regionförvaltningsverken gjorde år 2019 ett inspektionsbesök till totalt 84 enheter som drivs av Attendo i olika delar av landet.

Mer information:
 
Elina Uusitalo, överinspektör
tfn 0295 209 334  

Reija Kauppi, jurist
tfn 0295 209 429

Mervi Tiri, överinspektör
tfn 0295 209 341
 
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Läs mer:

Valviras beslut (pdf)