Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira meddelar ett tillsynsföreläggande till Esperi Care Oy – missförhållanden och brister ska rättas till på samtliga enheter inom äldreomsorgen

Valvira meddelar ett tillsynsföreläggande till Esperi Care Oy – missförhållanden och brister ska rättas till på samtliga enheter inom äldreomsorgen

23.4.2019 15:50 / Nyhet

Valvira har 17.4.2019 med stöd av lagen om privat socialservice meddelat Esperi Care Oy ett föreläggande om att observerade brister och missförhållanden i verksamheten ska avhjälpas. Valvira konstaterar på basis av den förklaring och de utredningar som mottagits av tjänsteproducenten 27.2.2019, att korrigerande åtgärder redan har vidtagits. Med beaktande av hur allvarliga och omfattande de observerade bristerna har varit och att de korrigerande åtgärderna vidtagits nyligen kan tillsynsmyndigheten emellertid inte på ett tillförlitligt sätt ännu bedöma deras tillräcklighet, och fortsätter därför med tillsynen.
 
Valvira beslutade att ta tjänsteproducenten under sin tillsyn, och ändamålsenligheten av verksamheten har nu utvärderats i hela landet. För att utvärdera tjänsteproducentens verksamhet har Valvira begärt uppgifter om antalet inledda tillsynsärenden hos regionförvaltningsverken samt antalet tillsynsbeslut under åren 2017–2018 som gällt Esperi Care Oy i syfte att kunna bedöma ändamålsenligheten av tjänsteproducentens verksamhet som en helhet. Enligt de uppgifter som regionförvaltningsverken meddelat Valvira våren 2018 hade tillsynsärenden under åren 2017–2018 inletts eller tillsyn inriktats på Esperi Care Oy:s tillståndspliktiga boendeenheter inom äldreomsorgen för sammanlagt 45 enheter för serviceboende med heldygnsomsorg. Från början av år 2019 har nya tillsynsfall tillkommit, varav ett ledde till avbrytande av verksamheten vid vårdhemmet Ulrika i Kristinestad.

Samma och upprepade brister

I ett flertal av Esperi Care Oy:s enheter inom äldreomsorgen har det under åren 2016–2019 observerats brister som allvarligt äventyrat klientsäkerheten. Brister har förekommit i genomförandet av egenkontrollen och i de ansvariga personernas uppgiftsbeskrivningar. Därtill har personalmängden varit för knapp både för omsorg och för biträdande uppgifter. Även regionförvaltningsverken har mottagit anmälningar om observerade missförhållanden på vårdenheterna. Regionförvaltningsverken har i sina tillsynsbeslut som påföljder meddelat tjänsteproducenten uppmärksamgöranden, anmärkningar, förelägganden och till en av Esperi Care Oy:s enheter ett föreläggande vid vite om att bristerna ska avhjälpas.

Personal ska finnas enligt behov av omsorg

Valvira framhåller i sitt beslut att tjänsteproducenten ska se till, att de ansvariga personerna vid enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg inom den privata socialservicen har tillräckligt med tid för sina ledaruppgifter för att en högkvalitativ och säker vård ska kunna säkerställas för klienterna på det sätt som förutsätts i de tillstånd som beviljats verksamhetsenheterna. Tjänsteproducenten ansvarar också för att mängden och strukturen av den vård- och omsorgspersonal som direkt arbetar med klienter samt mängden och strukturen av den personal som utför biträdande arbetsuppgifter står i relation till antalet klienter och deras servicebehov under alla tider på dygnet och alla dagar i veckan. Det är särskilt viktigt att höja antalet anställda när klienternas servicebehov ökar. Vid ökat servicebehov ska tjänsteproducenten omedelbart vidta åtgärder på enheten.
 
Esperi Care Oy ska lämna in en detaljerad redogörelse över de åtgärder som företaget i egenskap av tjänsteproducent har vidtagit på sina verksamhetsenheter inom äldreomsorgen med anledning av föreläggandet. Åtgärderna för att avhjälpa de konstaterade missförhållandena och bristerna ska vidtas före 31.7.2019. Esperi Care Oy ska vidarebefordra tillsynföreläggandet till dem som ansvarar för enheternas verksamhet.
 
Mer information:

Överinspektör Elina Uusitalo tfn 0295 209 334, fornamn.efternamn@valvira.fi

Jurist Niina Rytilahti tfn 0295 209 321, fornamn.efternamn@valvira.fi