Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira i sitt utlåtande: proaktiv och reaktiv tillsyn stöder varandra

Valvira i sitt utlåtande: proaktiv och reaktiv tillsyn stöder varandra

8.6.2017 10:57 / Nyhet

Statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter håller på att samlas till ett modernt, sektorsövergripande ämbetsverk. En sammanställning av Valviras och regionförvaltningsverkens uppgifter inom social- och hälsoområdet klargör enligt Valviras åsikt tillsynshelheten och leder till en effektivare användning av myndighetsresurserna.

Utkastet till lagstiftning framhåller av motiverade skäl betydelsen av proaktiv tillsyn och vägledning i anslutning till den, säger Valvira i sitt utlåtande om utkastet till lagstiftning om genomförandet av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter. Valvira anser det därför vara synnerligen viktigt att den proaktiva tillsynen kontinuerligt utvecklas, men konstaterar att en schablonmässig differentiering mellan proaktiv och reaktiv tillsyn medför en del dolda problem. Olika tillsynsformer och tillsynsmetoder bildar en helhet och stöder varandra. Med tanke på tillsynseffekterna samt klient- och patientsäkerheten är en reaktiv tillsyn, till exempel över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, ett väsentligt tillsynsområde som skapar säkerhet för ett stort antal patienter, särskilt i den föränderliga omvärld där social- och hälsovården fungerar. Reaktiv tillsyn förmedlar även viktiga signaler för den proaktiva tillsynen: i den reaktiva tillsynen över verksamhetsenheterna uppdagas ofta till exempel nationella styrningsbehov, som tillsynsmyndigheten inte nödvändigtvis får reda på genom andra metoder.

Samtliga uppgifter inom alkoholförvaltningen bör sammanställas till det nya statliga tillstånds- och tillsynsverket

Både Valviras och regionförvaltningsverkens uppgifter bör sammanställas till Statens tillstånds- och tillsynsverk, och de bör bilda en enhetlig funktionell helhet. I utkastet föreslås att regionförvaltningsverkens uppgifter som gäller alkoholförvaltningen ska flyttas till landskapen, vilket Valvira anser leda till att alkoholförvaltningen splittras. Om uppgifterna sammanställs till ett och samma enhetligt fungerande ämbetsverk kan kompetensen bevaras och stärkas och riksomfattande elektroniska system användas. Tillstånds- och tillsynsverkets omfattande nätverk av verksamhetsenheter garanterar regionalt kunnande och hänsyn till lokala förhållanden.

Enligt lagutkastet flyttas en del av Valviras nuvarande uppgifter, såsom tillsynen över medicintekniska produkter samt styrnings- tillsyns- och registreringsuppgifterna som gäller biobanker, till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Valvira anser att medicintekniska produkter kommer att få en större roll och tillsynen över dem kommer att ha ett allt starkare samband med tillsynen över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och därmed även med tillsynen över hela social- och hälsovårdssystemet. Ett nära samarbete mellan helheten av social- och hälsoområdet inom Statens tillstånds- och tillsynsverk och helheten av Fimeas medicintekniska produkter vid Fimea måste garanteras, om den föreslagna överföringen till Fimea blir verklighet.

Ett riksomfattande ämbetsverk med regionala funktioner kräver smidiga kontakter

Det nya verket är underställt statsrådet. Verket styrs både gemensamt av ministerierna och via den operativa styrning som bedrivs av substansministeriet (i fråga om social- och hälsoområdet social- och hälsovårdsministeriet). Den föreslagna strukturen där innehåll och resurser styrs av olika instanser är krävande och förutsätter både omsorgsfull beredning och nya former av samarbete mellan ministerierna. Väletablerade kontakter mellan ämbetsverkets social- och hälsofunktioner och SHM bör säkerställas.

Valvira anser det också vara särskilt viktigt att ett nytt, tvärsektoriellt ämbetsverk med riksomfattande behörighet och regionala funktioner utnyttjar distansförbindelser och andra tekniska möjligheter. Den bästa sakkunskapen måste kunna tas tillvara oavsett ort och ställe, och smidiga kontakter till exempel under nämndarbete bör säkerställas redan på lagnivå.

Läs mer:

Valviras utlåtande om utkastet till lagstiftning om genomförandet av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter (pdf på finska)

Genomförandeprojektet för inrättandet av Statens tillstånds- och tillsynsverk (på finska)

Mer information:

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300

fornamn.efternamn(at)valvira.fi