Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira i sitt utlåtande: prehospital akutsjukvård ska samlas till enheter som är större än landskapen

Valvira i sitt utlåtande: prehospital akutsjukvård ska samlas till enheter som är större än landskapen

19.5.2017 08:04 / Nyhet

De föreslagna förändringarna i prehospital akutsjukvård är i huvudsak välmotiverade och positiva, konstaterar Valvira i sitt utlåtande om utkastet till förordning om prehospital akutsjukvård och föreslagna ändringar av prehospital akutsjukvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen. Dock innebär framför allt organiseringsansvaret för den prehospitala akutsjukvården och bedömningen av vårdbehovet risker för patientsäkerheten.

Regionala skillnader ökar vid alltför stor decentralisering av organiseringsansvaret för prehospital akutsjukvård
 
Enligt förslaget överförs organiseringsansvaret för prehospital akutsjukvård till 18 landskap. Redan i den nuvarande organiseringsmodellen, där ansvaret fördelats mellan 20 sjukvårdsdistrikt, förekommer det stora regionala skillnader. Den prehospitala akutsjukvården utgör en verksamhet som överskrider landskapsgränserna och har en nära anknytning till jourenheterna inom hälso- och sjukvården med omfattande jour dygnet runt. Med hänsyn till regional jämlikhet och patientsäkerhet vore det ändamålsenligare att ge organiseringsansvaret till enheter som är betydligt större än landskapen.
 
Valvira anser det också vara oroväckande, att de insatstider på 8 och 15 minuter som i dag förutsätts inom den prehospitala akutsjukvården enligt förslaget ska slopas och ersättas med ett system där specialupptagningsområdet fastställer den tid inom vilken 50 % respektive 90 % av områdets befolkning ska kunna nås. De insatstider som krävs för närvarande baserar sig på medicinsk forskningskunskap om den tid inom vilken en nödställd patient bör nås, och avvikelser i dessa tider kan inte med fog göras, åtminstone inte i tättbefolkade områden.

Bedömning av vårdbehovet utgör krävande verksamhet inom hälso- och sjukvården

Enligt den gällande hälso- och sjukvårdslagen bedöms patientens vårdbehov av förstavårdare som en del av den prehospitala akutsjukvården, och någon ändring i denna praxis föreslås inte heller i de utkast som nu är på remiss. Förfarandet avviker dock från de krav som gäller jourenheter med jour dygnet runt och som definieras i den s.k. jourförordningen: vid jourenheter med jour dygnet runt bedöms vårdbehovet av en legitimerad yrkesutbildad person, inte till exempel en närvårdare.
 
Enligt Valviras uppfattning utgör bedömningen av vårdbehovet inom prehospital akutsjukvård, brådskande mottagningsverksamhet och vid jourenheter krävande verksamhet inom hälso- och sjukvården, för vilken närvårdarexamen inte ger tillräcklig kompetens. Med hänsyn till patientsäkerheten är det alltså problematiskt att vårdbehovet inom prehospital akutsjukvård kan bedömas med en betydligt lägre utbildning än vad som krävs vid jourenheter. Valvira föreslår att denna motstridighet i lagstiftningen rättas till genom en ändring av hälso- och sjukvårdslagen så, att den prehospitala akutsjukvården i stället för en bedömning av vårdbehovet gör en förstahandsbedömning av hur brådskande vårdbehovet är.
 
Läs mer:

Valviras utlåtande om reformen av prehospital akutsjukvård (pdf)

Mer information:

Jenna Uusitalo, överinspektör
tfn 0295 209 372

fornamn.efternamn(at)valvira.fi