Innehållspresentatör

null Valvira i sitt utlåtande: Personaldimensioneringen är ett viktigt led i den proaktiva tillsynen

Valvira i sitt utlåtande: Personaldimensioneringen är ett viktigt led i den proaktiva tillsynen

26.5.2017 09:02 / Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har publicerat kvalitetsrekommendationer om tjänster för äldre åren 2001, 2008 och 2013. Kvalitetsrekommendationen för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2017–2019 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019 (luonnos) ersätter de tidigare rekommendationerna. Utkastet har beretts i en arbetsgrupp på bred bas och har varit på remiss i webbtjänsten Dinåsikt.fi. Valvira anser det vara problematiskt att utkastet till kvalitetsrekommendation innehåller en rekommendation om tillståndsmyndigheternas verksamhet och tjänsteproducenternas personaldimensionering som står i strid med lagstiftningen.

Säkra och högkvalitativa tjänster kräver tillräckligt med kunnig personal

Utkastet till kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre innehåller en riktlinje, enligt vilken ett tillräckligt antal kunniga anställda är en nödvändig förutsättning för att säkra och högkvalitativa tjänster ska kunna garanteras för äldre. I rekommendation 5 i kapitlet om kvalitet Laadulla on tekijänsä (s. 15) konstateras det emellertid, att kravet på antal anställda som förutsätts vid den tidpunkt då verksamhetstillståndet beviljas ska avföras från verksamhetstillstånden.

Enligt Valviras bedömning står ovannämnda rekommendation i strid både med gällande lagstiftning och den lagstiftning som planeras träda i kraft 1.1.2019: enligt gällande lag ska tillståndsmyndigheten se till att serviceproducenten uppfyller de lagstadgade verksamhetsförutsättningarna, bl.a. så att antalet anställda är tillräckligt med hänsyn till servicebehov och klientantal.

Valvira anser att ovannämnda rekommendation bör strykas från kvalitetsrekommendationen innan den publiceras.

Läs mer:

Valviran lausunto vanhuspalveluiden laatusuositusluonnoksesta ja esitys suosituksen sisällön täsmentämiseksi (pdf)

Mer information:

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300

Esa Koukkari, direktör
tfn 0295 209 328

fornamn.efternamn(at)valvira.fi