Innehållspresentatör

null Valvira har publicerat sitt servicelöfte

Valvira har publicerat sitt servicelöfte

10.10.2017 11:07 / Nyhet

Valviras servicelöfte har publicerats på verkets webbplats. Servicelöftet är ett löfte som avges till kunderna om välfungerande tjänster och förväntade behandlingstider.

- Vårt servicelöfte sammanfattar det som kan förväntas av oss när vi behandlar ett ärende, och vad vi satsar på i vårt utvecklingsarbete, säger överdirektör Markus Henriksson.

- Genom att publicera vårt servicelöfte vill vi höja förutsägbarheten och transparensen i vår verksamhet.

Valviras servicelöfte är:

  1. Vi utvidgar våra e-tjänster och underlättar ärendehanteringen med oss
  2. Vi utvecklar vårt arbete med kunden i fokus
  3. Vi prioriterar alltid ärenden som innefattar ett allvarligt hot mot patient- och klientsäkerhet eller trygg levnadsmiljö


- Vårt servicelöfte baserar sig på vår grunduppgift och strategi, och likaså på social- och hälsovårdsministeriets förnyade strategi, säger Henriksson.

- Valviras uppgift är att på riksnivå övervaka varje människas rätt till välfärd, högkvalitativa tjänster och trygga levnadsförhållanden. Vi medverkar också till att främja samhällets övergripande hållbarhet.

Valviras tjänster till medborgare, företag och sammanslutningar samt till andra myndigheter beskrivs nu på Suomi.fi, och där finns också Valviras alla blanketter. Blanketterna för olika ärenden har också sammanställts på Valviras webbplats. Vi publicerar information om den genomsnittliga behandlingstiden för olika ärenden i samband med varje ämnesområde.

Läs mer:

Valviras servicelöfte

Mer information:

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300

fornamn.efternamn(at)valvira.fi