Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har publicerat sin verksamhetsberättelse för år 2016 – tillsynen alltmer proaktivt inriktad

Valvira har publicerat sin verksamhetsberättelse för år 2016 – tillsynen alltmer proaktivt inriktad

27.2.2017 10:12 / Meddelande

Valviras verksamhetsberättelse för 2016 har publicerats. Under året avgjordes vid Valvira bl.a. närmare 1 200 tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården och fattades 184 nämndbeslut, som gällde yrkesutövningen av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Vidare beviljades nästan 20 000 yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården rätt att utöva yrket och över 2 700 yrkesutbildade personer inom socialvården infördes i det nya Suosikki-registret. Valvira tog emot över 3 800 rapporter om riskhändelser, beviljade 515 tillstånd att tillhandahålla privata social- och hälsovårdstjänster och avgjorde närmare 100 tillsynsärenden inom socialvården. Dessutom har Valviras sakkunniga beviljat över 200 nya alkoholtillstånd, utfört över 120 inspektioner hos innehavare av alkoholtillstånd, behandlat 60 ärenden som gällt tobaksreklam och fattat över 200 adoptionsbeslut. Bland annat.

–    Valviras effektivitet och resultat låg på en god nivå trots att till buds stående resurser har minskat, säger överdirektör Marja-Liisa Partanen.

–    Vi har lyckats satsa kraftigt på klient- och patientsäkerheten och utveckla tillsynsverksamheten. Vi har agerat proaktivt och reagerat snabbt på svaga signaler. Ett exempel på detta är utredningen av illabehandling av äldre. Vi har också på ett framgångsrikt sätt tagit ansvaret för nya lagstadgade uppgifter, såsom legitimering av och beviljande av skyddad yrkesbeteckning för yrkesutbildade personer inom socialvården och tillsynen över dessa yrkesgrupper, samt uppgifterna inom den utvidgade tobaksövervakningen – trots att antalet nya tillsynsärenden kontinuerligt har ökat.

Ett insatsområde år 2016 var att utveckla och stödja egenkontrollen vid verksamhetsenheter och i kommuner och likaså att satsa på interaktiva tillsynsmetoder, såsom styrnings- och utvärderingsbesök och regionala sammankomster.

–    Som exempel kan nämnas att styrnings- och utvärderingsbesöken har fått ett positivt mottagande på fältet, säger Partanen.

–    Sammantaget har ökade insatser gjorts inom den proaktiva tillsynen, såsom kontakter med olika intressegrupper: vid sidan av styrnings- och utvärderingsbesöken har vi i samråd med sjukvårdsdistrikten bl.a. arbetat för att hitta nya lösningar för överskridna tidsfrister. Också inom övervakningen av alkoholnäringen får styrning och vägledning ökad betydelse i takt med att antalet verksamhetsidkare ökar.

Under verksamhetsåret har digitaliseringen och den elektroniska förvaltningen aktivt främjats på Valvira: det förnyade centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården har tagits i bruk, och elektronisk ärendehantering har införts för yrkespersoner inom socialvården. Uppgifter i registret över alkoholnäringen har lagts ut som öppna data att utnyttjas av samhällets olika aktörer.

Från och med augusti 2015 har Valvira avvecklat sin normgivning, och arbetet fortsatte under fjolåret: i slutet av verksamhetsåret strök Valvira 30 anvisningar, ställningstaganden och riktlinjer utan påverkan av patient- och klientsäkerheten.

Under verksamhetsåret pågick även förberedelser vid Valvira inför verkställandet av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. De pågående reformerna kommer att innebära en stor omvälvning av hela servicesystemet, inklusive tillsynen.

–    Det är viktigt att tillsynen som helhet klargörs, säger Partanen.

–    Tillsynen över social- och hälsovården bör tilldelas en och samma myndighet med nationell behörighet. På det sättet kan lika villkor bäst garanteras för både medborgare och serviceproducenter.

Valvira är väl förberedd för de framtida förändringarna: under verksamhetsåret har man utvecklat den egna verksamheten och tillsynsmetoderna och bl.a. förbättrat samarbetet med regionförvaltningsverken.

–    Det är klart att ett pågående förändringsarbete tär på tillsynsmyndighetens resurser. Vi bör också fortsätta med att utveckla våra arbetsmetoder och att sköta våra lagstadgade uppgifter. Någon tomgång i övergångsskedet tillåts inte: tillsynen måste vara i full beredskap när en helt ny social- och hälsovårdsorganisation inleder sin verksamhet i början av år 2019.

Läs mer:

Valviras verksamhetsberättelse för år 2016 (pdf) (på finska)

Mer information:

Marja-Liisa Partanen, överdirektör
Tfn 0295 209 300

fornamn.efternamn(at)valvira.fi