Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har publicerat en tillämpningsanvisning för anmälningsförfarandet enligt hälsoskyddslagen

Valvira har publicerat en tillämpningsanvisning för anmälningsförfarandet enligt hälsoskyddslagen

12.2.2018 11:01 / uppdaterad 15.8.2018 16:27 / Nyhet

Valvira har publicerat en tillämpningsanvisning för anmälningsförfarandet enligt 13 § i hälsoskyddslagen, som gäller verksamhetsenheter inom socialvård och småbarnspedagogik. Verksamhetsidkaren ska göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om grundande eller ibruktagande av sådan verksamhet som kan orsaka sanitär olägenhet för kunder eller invånare. Skriftlig anmälan ska göras också när verksamheten ändras väsentligt.

Hälsoskyddsmyndigheten ger anmälaren ett intyg över att anmälan har tagits emot, behandlar anmälan och utför vid behov en inspektion. Hälsoskyddsmyndigheten kan ge verksamhetsidkaren anvisningar och råd för att sanitära olägenheter ska kunna förebyggas. Om verksamheten konstateras orsaka sanitär olägenhet kan hälsoskyddsmyndigheten, efter att ha hört verksamhetsidkaren, meddela föreskrifter som behövs för att sanitära olägenheter ska kunna hindras eller begränsas, eller om en sanitär olägenhet inte kan hindras på något annat sätt, förbjuda verksamheten på ifrågavarande plats.

I anvisningen behandlas anmälan enligt hälsoskyddslagen, som görs av en verksamhetsenhet inom socialvården som bedriver barndagvård annan småbarnspedagogik eller ger fortlöpande vård. Anmälan enligt hälsoskyddslagen som gäller klubbar görs också om lokaler som används till sådan klubbverksamhet för barn och unga som inte ingår i småbarnspedagogik. Sådana klubblokaler är till exempel olika ungdomslokaler, kurscentrum, barnklubbar och inomhuslekparker.

Läs mer:

Anvisning om tillämpning av anmälningsförfarandet enligt 13 § i hälsoskyddslagen, Verksamhetsenheterna inom socialvård och småbarnspedagogik (pdf)

Mer information:

Kaisa Mäntynen, miljö- och hälsoskyddsråd
tfn 0295 209 613
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

15.8.2018 uppdaterad länken till anvisningen