Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Valvira har gett en anvisning till kommunala hälsoskyddsmyndigheter om tillsynen över förhållandena i skolor och daghem

Valvira har gett en anvisning till kommunala hälsoskyddsmyndigheter om tillsynen över förhållandena i skolor och daghem

11.4.2018 09:48 / uppdaterad 27.8.2018 16:10 / Nyhet

Valvira har publicerat en anvisning till kommunala hälsoskyddsmyndigheter om tillsynen över förhållandena i skolor och daghem samt förebyggande och utredning av sanitär olägenhet, s.k. skol- och daghemsanvisning. Förutom traditionell hälsoövervakning behandlar anvisningen multiprofessionellt samarbete i arbetsgrupper för inomhusluft och gemensamma inspektioner, tillsyn över de hygieniska förhållandena, tillsyn över verksamhetsidkarnas egenkontroll, kommunikation samt andra verksamhetssätt som upprätthåller förtroende.

Den nya skol- och daghemsanvisningen tar upp metoder som hälsoskyddsmyndigheten kan använda i sin egen verksamhet eller i egenskap av medlem i en arbetsgrupp för inomhusluft för att påverka förhållandena i en skola eller ett daghem innan sanitär olägenhet uppstår. Målet är att minska sanitära olägenheter och den oro som de förorsakar. I den nya anvisningen preciseras hälsoskyddsmyndighetens verksamhetssätt i de olika rollerna som myndighet och sakkunnig samt ges exempel på god praxis i kommuner.

Anvisningen om tillsynen över förhållandena i skolor och daghem samt förebyggande och utredning av sanitär olägenhet kompletterar social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga, Valviras anvisning från år 2016 om tillämpning av förordningen om boendehälsa samt anvisningen för processen av utredning av sanitära olägenheter i bostäder som publicerades år 2017. Skol- och daghemsanvisningen har utarbetats i samarbete mellan sakkunniga från Valvira, social- och hälsovårdsministeriet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Högsta förvaltningsdomstolen, Institutet för hälsa och välfärd samt sakkunniga från Helsingfors, Jyväskylä och Kouvola städer. Anvisningen kommer att uppdateras efter behov.

Läs mer

Anvisning för tillsyn över förhållandena i daghem och skolor samt förebyggande och utredning av sanitär olägenhet (Valviras anvisning 12/2018) (pdf)

Mer information:

Pertti Metiäinen, överinspektör
tfn 0295 209 612
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

27.8.2018 uppdaterad länken till anvisningen