Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har förnyat sin strategi

Valvira har förnyat sin strategi

11.2.2020 09:30 / Nyhet

Valvira har publicerat sin strategi för åren 2020–2024. Denna gång har de strategiska valen betraktats ur ett helhetsperspektiv, som omfattar social- och hälsovårdens hela tillstånds- och tillsynsverksamhet.

”I strategin vill vi framhålla den sammanlagda genomslagskraften av tillstånds- och tillsynsverksamheten inom social- och hälsovården”, säger överdirektör Markus Henriksson.

”En förutsättning för framgång är att vi bedriver ett nära samarbete med regionförvaltningsverken och andra intressentgrupper.

Ansvarsfull verksamhet säkerställs genom effektiv tillsyn

Valviras grunduppgift är att på riksnivå övervaka varje människas rätt till välfärd, högkvalitativa tjänster och trygga levnadsförhållanden. Visionen förnyades i samband uppdateringen av strategin.

”Vår nya vision är effektiv tillsyn – ansvarsfulla aktörer”, säger Henriksson.” Med den vill vi framhålla den primära betydelsen av aktörernas egenkontroll. Tillsynsmyndigheterna stöder och säkerställer – vid behov genom allvarliga tillsynspåföljder – aktörernas arbete för ansvarsfullhet.”

Valviras nya strategi baserar sig på tre strategiska insatsområden. Det första insatsområdet, vi främjar klient- och patientsäkerheten och livsmiljöns sundhet genom att säkerställa ansvarsfull verksamhet, framhåller, i likhet med den förnyade visionen, egenkontrollens betydelse.

”Tillsynsmyndigheterna bör stödja och säkerställa aktörernas egenkontroll och inrikta sina resurser på en effektiv tillsyn”, förklarar Henriksson. ”Proaktivitet har stor betydelse: vi försöker ingripa i faktorer som hotar klient- och patientsäkerheten eller livsmiljön innan riskerna realiseras.”

Det andra strategiska insatsområdet är att säkerställa jämlikhet på riksnivå. Denna uppgift har ökad betydelse i nuläget där Valvira fortsätter att bedriva sin verksamhet parallellt med sex självständiga regionförvaltningsverk. Det är viktigt att se till, att myndigheterna – Valvira, regionförvaltningsverken och kommunerna – har en enhetlig tillstånds- och tillsynspraxis som följer samma riktlinjer.

Det tredje strategiska insatsområdet, verksamheten baserar sig på aktuell och tillförlitlig kunskap, lyfter upp betydelsen av ett högkvalitativt kunskapsunderlag som alla har tillgång till.

”Social- och hälsovårdens kunskapsunderlag bör utvecklas vidare, både i fråga om kvalitet, tidsenlighet och omfattning”, konstaterar Henriksson. ”Vi vill också själva producera högkvalitativ kunskap som kan utnyttjas av andra aktörer. Ett exempel är det förnyade alkoholnäringsregistret Allu, som i allt större utsträckning gör kunskapsunderlaget om alkoholförvaltningen tillgänglig för alla aktörer som öppna data.”

Måluppfyllelsen förutsätter en satsning på personal, digitalisering, samarbete och kommunikation

Utöver de strategiska insatsområdena har Valvira identifierat fyra så kallade möjliggörare, som på ett väsentligt sätt påverkar uppnåendet av de strategiska målen. Som möjliggörare valdes kundorienterad digitalisering, växelverkan och samarbete, öppen och effektiv kommunikation samt välmående personal.

”Vi vill erbjuda våra kunder täckande digitaliserade tjänster och även hitta nya sätt att betjäna kunderna”, säger Henriksson.” Lösningar söker vi tillsammans med våra intressentgrupper.”

Kommunikationen har en växande betydelse också i myndighetsarbetet: effektiv tillsyn kräver effektiv kommunikation.

”Våra sakkunniga får en större roll i kommunikationen, och vi vill också ta upp framgångar och informera om god praxis,” berättar Henriksson.

”Grunden för all vår verksamhet är en kompetent och välmående personal. Vi satsar på coachande ledarskap och kontinuerligt lärande.”

Läs mer och se videon om strategin

Valviras strategi 2020–2024

Mer information:

Markus Henriksson, överdirektör
tfn 0295 209 300

fornamn.efternamn(at)valvira.fi