Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har fattat ett beslut i tillsynsärendet som gäller Kuppis psykiatriska sjukhus

Valvira har fattat ett beslut i tillsynsärendet som gäller Kuppis psykiatriska sjukhus

22.6.2016 08:05 / Nyhet

Valvira har den 15.6.2016 fattat ett beslut i tillsynsärendet som gäller Åbo stads psykiatriska sjukhus i Kuppis. Vid inspektionerna av de slutna avdelningarna på Kuppis psykiatriska sjukhus eller på basis av den övriga utredningen som erhållits har Valvira inte kunnat konstatera sådana aktuella, patientsäkerheten äventyrande brister eller fel som skulle kräva särskilda åtgärder.

I beslutet konstaterar Valvira att vid de två inspektionerna (24.2. ja 23.3.) säkerställdes tillbörligheten av vården av akuta psykoser, användingen av begränsande åtgärder och egentillsynen på de slutna avdelningarna på Kuppis psykiatriska sjukhus. En del brister konstaterades emellertid i sjukhusets verksamhet och i de anvisningar som tillämpas. Kuppis sjukhus har snabbt korrigerat eller håller på att korrigera de brister och fel som konstaterats vid inspektionerna.   

Valvira uppmanar även Åbo stad att med tanke på patientsäkerheten bl. a. se till att patienter som lider av demenssjukdomar vårdas på en lämplig vårdenhet där det finns sådant kunnande som vården av sjukdomen förutsätter.

Valvira fortsätter tillsynen av Kuppis psykiatriska sjukhus i samarbete med Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk. Avsikten med tillsynen är att försäkra att de brister som konstaterats i sjukhusets verksamhet har korrigerats. De slutsatser som klagomålsbeslut över vården på Kuppis psykiatriska sjukhus, Åbo stads interna granskningsrapport samt polisundersökningen ger anledning till kommer även att uppmärksammas vid den fortsatta tillsynen.  

Läs mera:

Granskningen av verksamheten på Kuppis sjukhus framskrider (6.4.2016)

Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland granskar verksamheten vid Åbo stadssjukhus avdelning för geriatrisk psykiatri (19.2.2016)

Mer information:

Markus Henriksson, enhetschef, medicinalråd
tfn. 0295 209 401
fornamn.efternamn(at)valvira.fi