Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira hade över tusen tillsynsärenden om hälso- och sjukvården år 2020

Valvira hade över tusen tillsynsärenden om hälso- och sjukvården år 2020

20.4.2021 13:30 / Nyhet

Under 2020 tog Valvira över tusen tillsynsärenden om hälso- och sjukvården för utredning. Den största delen utgjordes av klagomål eller ärenden baserade på anmälningar som anförts till Valvira. Dessutom överfördes över 500 tillsynsärenden om hälso- och sjukvården, som kommit till Valvira, till regionförvaltningsverken enligt den lagstadgade arbetsfördelningen (på finska).

En betydande del av tillsynsärendena utgörs av arbetsgivares anmälningar om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, som misstänks äventyra patientsäkerheten, men där arbetsgivarens egna åtgärder inte tillräckligt kan påverka den risk de orsakar.

”Om det finns en risk att en yrkesutbildad person äventyrar patientsäkerheten, måste detta först försöka åtgärdas med hjälp av egenkontroll. Valvira ger vägledning till arbetsgivare i situationer som handlar om yrkesutbildade personer”, berättar enhetschef Kirsi Liukkonen.  

Utöver arbetsgivarna kommer anmälningar om yrkesutbildade personer även från andra yrkespersoner, apotek och myndigheter. Anmälningarna kan också handla mer omfattande om verksamheten och bristen på egenkontroll på en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården.

Antalet klagomål minskade

I antalet tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården förra året ingår 368 klagomål om hälso- och sjukvård som Valvira tagit för handläggning. Antalet sjönk jämfört med året innan, då det motsvarande antalet var 421. Därutöver skickades 472 av klagomålen, som kommit till Valvira om hälso- och sjukvård, vidare till regionförvaltningsverken för handläggning enligt arbetsfördelningen.

Klagomålen handlar i regel om vård av en enskild patient och misstänkt osaklighet i vården. Klagomålen anförs av patienterna själva eller deras anhöriga. Valvira behandlar de klagomål där felbehandling misstänks ha lett till döden eller grav bestående invaliditet. Övriga klagomål om patientens vård hör till regionförvaltningsverket.

”Vi överför också i allt större grad klagomål om hälso- och sjukvården till att handläggas som anmärkningar på de verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, som klagomålen hänför sig till. Förra året förekom 101 sådana klagomål.  Samtidigt anvisar vi aktörerna inom hälso- och sjukvården till korrekt behandling av anmärkningarna och säkerställande av patientsäkerheten. Svaret som patienten får på anmärkningen kommer till vår kännedom och vi ingriper i ärendet om svaret är osakligt”, berättar enhetschef Kaisa Riala.

Förra året var antalet avgjorda tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården på nästan samma nivå som året innan. 1033 ärenden avgjordes. År 2019 var motsvarande siffra 1041.

Mer information:

Tillsyn över yrkesutbildade personer
Enhetschef Kirsi Liukkonen, tfn 0295 209 428

Klagomål om hälso- och sjukvården
Enhetschef Kaisa Riala, tfn 0295 209 381

Läs mer om Valviras tillsyn under år 2020 i vår verksamhetsberättelse (pdf på finska).

Mer information om tillsynen över hälso- och sjukvården (valvira.fi)

Mer information om klagomål och anmärkningar inom hälso- och sjukvården (valvira.fi)