Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira förutsätter omedelbara lagenliga åtgärder för bättre äldreomsorg

Valvira förutsätter omedelbara lagenliga åtgärder för bättre äldreomsorg

18.12.2020 14:04 / uppdaterad 8.1.2021 13:11 / Meddelande

Valvira förutsätter att kommuner och privata tjänsteproducenter vidtar omedelbara åtgärder för att höja äldreomsorgens kvalitet samt dess klient- och patientsäkerhet. I oktober 2020 trädde ändringar i kraft i äldreomsorgslagen som berör både offentliga och privata verksamhetsenheter för effektiverat serviceboende och långvarig institutionsvård.

I sitt anvisningsbrev påminner Valvira om att enheternas ansvariga personer även ansvarar för att följa lagen och för att uppfylla klienternas individuella behov av tjänster. Anvisningar som ges till personalen bör även vara lättförståeliga och personalen måste känna till de krav och kvalitetsfaktorer som verksamheten förutsätter. Endast på så sätt kan personalen vid behov ingripa i faktorer som äventyrar klient- och patientsäkerheten. Egenkontroll är alltid den primära metoden för att säkerställa en adekvat verksamhet. 

I november–december har Valvira och regionförvaltningsverken utöver anvisningsbrevet arrangerat introduktionsevenemang om lagändringarna för tjänsteproducenter och aktörer som ordnar tjänster, där man givit råd och handledning kring lagens genomförande. 

Tillräckligt många kompetenta anställda en ovillkorlig förutsättning för att säkerställa tjänster 

Syftet med ändringarna i äldreomsorgslagen är att höja tjänsternas kvalitet samt deras klient- och patientsäkerhet. Lagen förutsätter en omedelbar separation mellan klientarbete och indirekt arbete samt tillräcklig resursstyrning efter klientbehov. 

Personaldimensioneringen stiger gradvis. Från och med den 1 oktober 2020 ska personaldimensioneringen vara minst 0,5, från den 1 januari 2021 minst 0,55 och från den 1 januari 2022 minst 0,6 anställda per klient. Personaldimensioneringen träder i kraft till fullo den 1 april 2023, varvid den realiserade personaldimensioneringen ska vara minst 0,7 anställda per klient.

Mer information:

Jurist Reija Kauppi, tfn 0295 209 429
Överinspektör Marja-Leena Lantto, tfn 0295 209 283
Överinspektör Jari Antikainen, puh. 0295 209 240
​​​​​​​förnamn.efternamn(at)valvira.fi

Valviras anvisningsbrev (pdf)

Tillsynsmyndigheternas föreskrift om direkt och indirekt arbete vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre
 

8.1.2021 publicerat anvisningsbrevet på svenska