Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira förordnar: brister och missförhållanden ska på ett täckande sätt rättas till i Validia Oy:s boendeenheter för handikappade

Valvira förordnar: brister och missförhållanden ska på ett täckande sätt rättas till i Validia Oy:s boendeenheter för handikappade

6.10.2020 11:23 / Nyhet

Valvira har 6.10. 2020 med stöd av lagen om privat socialservice meddelat Validia Oy ett förordnande att avhjälpa de brister och missförhållanden som observerats i verksamheten. Åtgärderna för att rätta till dessa missförhållanden och brister ska vidtas före 31.1.2021, och en detaljerad redogörelse över dem ska sändas till Valvira senast 31.3.2021.

Serviceproducenten har enligt de utredningar som mottagits av Valvira redan vidtagit korrigerande åtgärder, bland annat för utvecklande av egenkontrollen och för åstadkommande av en klient- och patientsäker medicinering. Med beaktande av bristernas allvarlighet och omfattning kan man inte ännu på ett tillförlitligt sätt bedöma huruvida de korrigerande åtgärderna är tillräckliga och ger bestående effekt.

Tillräcklig personal ska säkerställas i alla situationer

Validia Oy ska se till att den vård- och omsorgspersonal som direkt arbetar med klienter både till antal och struktur motsvarar antalet klienter och deras servicebehov i alla situationer och under alla tider på dygnet. Den arbetstid som används till biträdande, s.k. indirekta arbetsuppgifter inräknas inte i personaldimensioneringen för direkt klientarbete. Det ska finnas tillräckligt med assisterande personal för stödtjänster för de indirekta arbetsuppgifterna. Klienterna får inte heller ha oskäliga väntetider till service. Om klienternas servicebehov ökar i enheten eller om deras väntetider fördröjs ska serviceproducenten vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa ändamålsenlig vård och omsorg och garantera klient- och patientsäkerheten.

Validia Oy ska se till att varje verksamhetsenhet har en ansvarig person, vilket förutsätts i lagen om privat socialservice. Den ansvariga personen kan inte leda flera enheter annat än i undantagsfall.

Validia Oy ska även se till att tillbörliga verksamhetsrutiner införs i fråga om den läkemedelsbehandling som ges i enheterna. Läkemedelsbehandlingen ska i varje enhet basera sig på en tillbörlig plan för läkemedelsbehandling, som motsvarar det faktiska bruket av läkemedel i enheten. Hantering, förvaring och kassation av läkemedel samt förfaranden i samband med läkemedelstillstånd ska ordnas på ett tillbörligt sätt.

Valvira beslutade 23.8.2019 att utreda ändamålsenligheten av samtliga boendetjänster för handikappade som tillhandahålls av Oy Mobility Finland Ab:s dotterbolag Validia Oy, som ägs av Invalidförbundet rf. Orsaken till utredningen var det stora antalet likartade och omfattande anmälningar om missförhållanden som inkommit till ämbetsverket samt kontakterna från regionförvaltningsverken. Valvira har år 2019–2020 företagit ett oanmält inspektionsbesök till fem enheter i olika delar av Finland som bedrivs av Validia Oy.

Läs mer

Beslut om tillsyn över Validia Oy:s verksamhet (på finska) (pdf)

Mer information:

Sari Vuorilampi, överinspektör, tfn 0295 209 316
fornamn.efternamn@valvira.fi