Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira förordnar att förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus ska upphöra före 31.3.2017

Valvira förordnar att förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus ska upphöra före 31.3.2017

13.6.2016 13:05 / Nyhet

Valvira har 13.6.2016 förordnat att förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus ska läggas ned före 31.3.2017 på grund av risker för patientsäkerheten. Förlossningarna i området torde i framtiden koncentreras till Uleåborg och Karleby.

Förlossningsverksamheten på Oulaskangas förordnas att upphöra, eftersom vården av nyfödda inte uppfyller de krav som ställs på patientsäkerhet och enligt lagstiftningen. Till följd av det låga antalet patienter (911 förlossningar år 2015, 1–2 barn per månad som behöver intensifierad övervakning) kan man på sjukhuset inte längre garantera tillräckligt kunnande som behövs för att vårdkvaliteten och patientsäkerheten ska kunna säkerställas. Det finns inte heller tillräckligt med vårdpersonal för vården av nyfödda. Oulaskangas kan inte heller ansvara för beredskapen för omedelbar vård av barn och intensifierad övervakning: det största problemet på sjukhuset i vården av nyfödda är att beredskap för intensifiererad övervakning saknas. Valvira har under den flera månader långa utredningsprocessen inte fått en tillräcklig utredning om hur vården av nyfödda på Oulaskangas sjukhus skulle kunna ordnas på en sådan nivå som patientsäkerheten och jourförordningen förutsätter.

Med hänsyn till säkerställandet av patientsäkerheten skulle förlossningsverksamheten på Oulaskangas sjukhus kunna avbrytas omedelbart. Valvira anser dock, att ett omedelbart upphörande skulle medföra en större patientsäkerhetsrisk och ger därför samkommunen tid att ordna förlossningsvården.

Förlossningar koncentreras, antalet förlossningar på väg till sjukhuset är störst i huvudstadsregionen

Enligt jourförordningen (Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden) ska kommunen eller samkommunen se till att minst omkring 1 000 förlossningar per år sker på ett sjukhus som har förlossningsverksamhet. Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja dispens för fortsatt förlossningsverksamhet, om servicens nåbarhet eller patientsäkerheten kräver det. Också i det fallet ska förlossningssjukhuset uppfylla de övriga kvalitetskraven (bl.a. omedelbar beredskap för övervakning av fostrets hälsotillstånd samt för behövlig vård och intensifierad övervakning). Under de senaste åren har förlossningarna koncentrerats, när samkommuner har lagt ned sina förlossningssjukhus (bl.a. Nyslott och Salo) för att säkerställa patientsäkerheten och för att effektivera sin verksamhet.

Nedläggningen av små förlossningssjukhus ökar inte i nämnvärd grad antalet förlossningar på väg till sjukhuset, konstateras det i rapporten ”Pienten synnytyssairaaloiden tulevaisuus” (Framtiden för små förlossningssjukhus, på finska med svensk resumé) (SHM/2015). Till exempel har nedläggningen av förlossningsverksamheten i Nyslott i början av år 2015 inte lett till ett ökat antal förlossningar på väg till sjukhuset (0 förlossningar på väg till sjukhuset/2015), och inga andra problem har heller förekommit. Även i Salo har förlossningarna upphört i december 2015 utan problem. Antalet förlossningar på väg till sjukhuset är inte direkt beroende av avståndet till sjukhuset: de flesta förlossningar som sker på väg till sjukhuset inträffar i huvudstadsregionen, trots att avstånden är korta. En snabb förlossning medför sällan en medicinsk risk. Oftast uppstår nödläget när patienten redan har anlänt till sjukhuset för att föda.

I Finland finns det i dagens läge 25 sjukhus som sköter förlossningar. En utmaning för ett fortsatt omfattande servicenät för förlossningar är förutom lågt antal patienter även brist på kompetent yrkesutbildad personal; till exempel råder det på många håll redan brist på barnläkare. Även den pågående social- och hälsovårdsreformen kan påverka ordnandet av förlossningar. Förslaget till strukturella reformer av jouren och den specialiserade sjukvården är som bäst på remiss, och enligt förslaget ska den mest krävande jouren dygnet runt koncentreras till 12 sjukhus.

Mer information:

Leena Kinnunen, överinspektör
tfn 0295 209 420
fornamn.efternamn(at)valvira.fi