Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira avslutar det riksomfattande tillsynsärendet som gällt Esperi Care Oy – den enhetsspecifika tillsynen fortsätter

Valvira avslutar det riksomfattande tillsynsärendet som gällt Esperi Care Oy – den enhetsspecifika tillsynen fortsätter

13.10.2020 10:25 / uppdaterad 22.10.2020 11:43 / Nyhet

Valvira avslutar den riksomfattande tillsynen över Esperi Care Oy som ett tillsynsärende. Tillsynen har gällt samtliga boendeenheter inom äldreomsorgen som drivs av Esperi Care Oy.

Valvira konstaterade i sitt föreläggande 17.4.2019, att det i ett flertal av Esperi Care Oy:s enheter inom äldreomsorgen har observerats brister som allvarligt äventyrat klientsäkerheten. Bristerna har gällt genomförandet av egenkontrollen och de ansvariga personernas uppgiftsbeskrivningar, alltför knappa personalresurser i relation till klienternas servicebehov samt organiseringen av de biträdande arbetsuppgifterna. Valvira förordnade att Esperi Care Oy skulle vidta omedelbara åtgärder för att avhjälpa de brister, risker och missförhållanden som äventyrade klientsäkerheten vid boendetjänsterna inom äldreomsorgen. Valvira fortsatte att utöva tillsyn över Esperi Care Oy.

Valvira anser på basis av den helhetsutredning som inhämtats under den fortsatta tillsynen att serviceproducenten Esperi Care Oy har vidtagit rikstäckande åtgärder för att utveckla servicekvaliteten i syfte att iaktta Valviras föreläggande av 17.4.2019. Valvira kan på basis av tillsynsuppgifter från regionförvaltningsverken konstatera, att antalet inledda tillsynsärenden har minskat efter det att förordnandet meddelades. Regionförvaltningsverken och kommunerna utövar dock även i fortsättningen tillsyn över de enheter som tillhör Esperi, där de korrigerande åtgärderna inte har varit tillräckliga eller där verksamhetsenhetens verksamhet inte helt har kunnat etableras i ändamålsenligt skick. Esperi Care Oy ska se till att man vid enheterna iakttar principerna enligt äldreomsorgslagen och den övriga lagstiftningen samt de tillstånd som beviljats och föreskrifter som meddelats för enheterna.

Regionförvaltningsverken och kommunerna styr, stöder och övervakar fortsättningsvis egenkontrollen inom ramen för sin regionala behörighet vid Esperi Care Oy:s boendeenheter inom äldreomsorgen. Valvira fortsätter med tillsynen över Esperi Care Oy:s Vård- och servicecenter Tilkka som ett separat tillsynsärende följer genomförandet av de redan inledda korrigerande åtgärderna.

Bilaga: beslut (pdf)

Mer information:

Reija Kauppi, jurist, tfn 0295 209 429

Elina Uusitalo, överinspektör, tfn 0295 209 334 (från och med 19.10)

Eine Heikkinen, enhetschef, tfn 0295 209 323

fornamn.efternamn@valvira.fi

Läs mer:

Valvira har meddelat ett tillsynsföreläggande till Esperi Care Oy – missförhållanden och brister ska rättas till på samtliga enheter inom äldreomsorgen (valvira.fi)

22.10.2020 Uppdaterad länk till det svenskspråkiga beslutet