Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Välfärdsområdena ska säkerställa att de avtal som överförs från kommunerna är lagliga

Välfärdsområdena ska säkerställa att de avtal som överförs från kommunerna är lagliga

5.4.2022 09:00 / Meddelande

Tillsynsmyndigheterna har vid tillsynen över socialvården observerat lagstridiga förfaranden och oklarheter vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som ankommer kommuner. En del kommuner och samkommuner köper socialvårdstjänster som omfattar utövande av offentlig makt från privata serviceproducenter i strid med lag. Å andra sidan kan kommunernas egna resurser för socialarbetet vara otillräckliga för att trygga skötseln av lämpliga förvaltningsuppgifter som hör till tjänsteansvaret. Genom att göra detta äventyrar kommunerna och samkommunerna sina kunders grundläggande rättigheter, rättsskyddet och rätten till god förvaltning.

Tjänsteinnehavarnas roll och ansvar när det gäller att ordna och övervaka kommunal socialservice har skymts när kommunerna har lagt ut sina socialtjänster på entreprenad. Privata tjänsteleverantörer har t.ex. utfört bedömningar av kundernas servicebehov och uppgifter i samband med beredningen av kundernas beslut, vilka inbegriper inslag av utövande av offentlig makt. I praktiken har de övergått från beslutanderätt till vilka tjänster kunden ska få.

"I en sådan situation finns det en risk för att bedömningen av servicebehovet inte är objektiv och ligger i kundens intresse. Detta är ett av skälen till att det föreskrivs att en administrativ uppgift ska tilldelas en annan myndighet än en myndighet på konstitutionell nivå. Det är uppenbart att man vid ordnandet av tjänsterna måste sörja för tillräckliga resurser för socialarbetet och att beslut om tillhandahållande av socialservice alltid är tjänsteinnehavarens uppgifter", konstaterar Valviras jurist Päivi Vuorinen.

Välfärdsområdenas uppgift är att gå igenom avtal om köpservice som överförs från kommunerna

I början av 2023 kommer lagstiftningen om de välfärdsområden som inleder sin verksamhet att specificera förvärv och användning av köpta tjänster. När kommunernas och samkommunernas avtal om köpta tjänster överförs till välfärdsområdena är de enligt lag skyldiga att gå igenom alla avtal som överförs. Avtalen och deras villkor skall vid behov ändras så att de överensstämmer med bestämmelserna. Om detta inte är möjligt, kan avtalet eller villkoret i det förklaras ogiltigt eller avtalet sägas upp.

”Genom 29 § i införandelagen tryggas således omvärdering av avtal om köpta tjänster inom socialvården samt säkerställs att kommuners och samkommuners arrangemang med köpta tjänster inte kan fortsätta att strida mot lagen om ordnande av social- och hälsovård. Även i de nya upphandlingsavtalen för sociala tjänster måste man se till att de stämmer överens med lagen", betonar Vuorinen.

Valvira och regionförvaltningsverken har gett kommunerna, samkommunerna och välfärdsområdena anvisningar som hjälper till att bedöma när offentliga förvaltningsuppgifter inom socialvården kan anförtros andra än myndigheter och i vilka situationer det är förbjudet. Instruktioner finns på Valviras webbplats (pdf).

Mer information:

Päivi Vuorinen, jurist, Valvira, 0295 209 402

Sari Husa, ledande överinspektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 017 361

Pia Sirviö, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 944

Pia Leikasto, ledande jurist, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 033

Päivi Ahvenus, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 575

Mariana Lantto, jurist, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 373

Heli Kajava, jurist, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 0295 017 500