Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Välfärdsområdena har nu det primära ansvaret för tillsynen av social- och hälsovårdstjänsterna

Välfärdsområdena har nu det primära ansvaret för tillsynen av social- och hälsovårdstjänsterna

12.1.2023 10:00 / Nyhet

Det primära ansvaret i tillsyn av social- och hälsovård överfördes vid årsskiftet till serviceanordnarna, det vill säga välfärdsområdena. Välfärdsområdena svarar för tillsynen av alla tjänster som de skaffar som köpta tjänster eller som de själv producerar. Välfärdsområdena ska genom sin egenkontroll säkerställa att områdena sköter sina uppgifter lagenligt och att avtalen om köpta tjänster följs. Vid egenkontrollen ska särskilt tillgången till tjänsterna, tjänsternas kontinuitet, säkerhet och kvalitet samt klienternas och patienternas jämlikhet säkerställas. Välfärdsområdena styr och övervakar både producenter av köpta tjänster och deras underleverantörer. Om övervakningsuppgiften föreskrivs i lagen om ordnandet av social- och hälsovården.

Egenkontroll består av kvalitetskontroll och riskhantering samt säkerställande av kontinuitet och klient- och patientsäkerhet. Egenkontrollen är alltid primär eftersom realtidsinformation är tillgänglig där servicen anordnas. Tillsynsmyndigheterna Valvira och regionförvaltningsverken griper in i situationen, om egenkontrollen inte räcker till. Tillsynsmyndigheterna styr och stödjer välfärdsområdena och säkerställer att välfärdsområdenas egenkontroll genomförs. Proaktiv tillsyn som förebygger uppkomsten av missförhållanden och ingripande i missförhållandena så snabbt som möjligt är ett gemensamt mål.

Välfärdsområdena ska omedelbart rapportera till tillsynsmyndigheten om de missförhållanden och brister i servicen som äventyrar patientsäkerheten på ett väsentligt sätt. Likaså ska tillsynsmyndigheten genast meddela om missförhållanden och brister som äventyrar patientsäkerheten på ett väsentligt sätt och som rör verksamhet ordnad av välfärdsområdets serviceanordnare eller dess underleverantör. 

Varje välfärdsområde ska ha ett program för egenkontroll

Välfärdsområdena ska utarbeta ett program för egenkontroll som bygger på lagen. I programmet ska det anges hur genomförandet, säkerheten, kvaliteten och jämlikheten i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna ska övervakas och hur brister som observeras ska avhjälpas. Viktigast är att man i rätt tid ingriper i problem som orsakar en väsentlig risk för klient- och patientsäkerheten, verksamhetens lagenlighet eller för att kundens och klientens centrala rättigheter förverkligas. 

Mer information: Direktör Helena Mönttinen, 0295 209 404